[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Skattestatistikk, 1996. Inntekts- og formuesfordeling for kvinner og menn:

Tre av fire med toppskatt er menn


I 1996 hadde 860 000 personer en så høy personinntekt at de ble ilagt toppskatt. Dette utgjør nærmere en fjerdedel av den voksne befolkningen. Samlet toppskatt, før fradrag og nedsettelser, var på 10,5 milliarder kroner. Menn utgjorde nærmere 75 prosent av dem med toppskatt og fikk utlignet 87 prosent av det totale beløpet.

Over 7 prosent av kvinner 17 år og eldre var uten personinntekt i 1996, det tilsvarende tallet for menn var drøye 4 prosent. Blant kvinner med personinntekt hadde 43 prosent under 100000 kroner, 38 prosent hadde mellom 100 000 og 200 000 kroner, mens 19 prosent hadde over 200000 kroner. Blant menn med personinntekt var fordelingen henholdsvis 22, 30 og 49 prosent. Svært få har en personinntekt som overstiger 500000 kroner, bare 1,6 prosent av den voksne befolkningen. Forskjellene her er enda større, hele 93 prosent av denne gruppen består av menn.

Oslo, Akershus og Rogaland er de fylkene som har den største andelen av kvinner og menn med personinntekt over 200 000 kroner og lavest andel med inntekt under 100 000 kroner.

1 724 000 uten nettoformue
I 1996 var 49 prosent av befolkningen 17 år og eldre uten nettoformue. Det tilsvarende tallet for 1991 var 62 prosent. Det har vært store endringer mellom kjønnene i løpet av disse årene. I 1991 var 66 prosent av kvinnene og 57 prosent av mennene uten nettoformue. De tilsvarende tallene for 1996 var på henholdsvis 48 og 50 prosent. Av den gruppen som hadde mer enn en halv million kroner i formue i 1996 utgjorde kvinnene bare 30 prosent. De med over en halv million i formue utgjorde nærmere 8 prosent av den voksne befolkningen.

Oslo og Finnmark var de to fylkene som hadde den høyeste andelen av personer uten nettoformue. Innbyggerne i Oslo hadde likevel høyest gjennomsnittlig nettoformue i landet, mens innbyggerne i Finmark hadde lavest. Oppland, Hedmark og Sogn og Fjordane hadde færrest personer uten nettoformue, rundt 14 prosentpoeng færre enn Oslo og Finnmark.

Om statistikken
Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personlige skattytere. Inntekts- og formuesfordelingen omfatter alle personer 17 år og eldre. Det skilles ikke på hel- og deltidsarbeid i denne statistikken. Virksomhet på kontinentalsokkelen er ikke inkludert i statistikken.

Sum samlet personinntekt, eller toppskattegrunnlag, er et bruttoinntektsbegrep som omfatter personinntekt, lønn og beregnet personinntekt fra næring samt skattepliktige pensjoner. Kapitalinntekter inngår ikke i dette inntektsbegrepet. Beregningsgrunnlaget for toppskatt er registrert uavhengig av om toppskatt er ilignet eller ikke.

Nettoformuen omfatter verdien av realkapital og finanskapital. Gjeldsbeløp er trukket fra. Formuesbeløp som ligger under grensene for skattlegging er også inkludert.

[Figur 1]

Figur 1: Antall personer 17 år og over, etter samlet personinntekt. Kjønn. Hele landet. 1996


[Figur 2]

Figur 2: Antall personer 17 år og over med toppskattegrunnlag over fribeløpene. Kjønn. Hele landet. 1992-1996


Tabeller

* Tabell 1-1: Antall personer 17 år og over, etter kjønn og toppskattegrunnlag. Hele landet. Ekskl. kontinentalsokkelen. Skatteklasse. 1996

* Tabell 1-2: Antall personer 17 år og over, etter kjønn og toppskattegrunnlag. Hele landet. Ekskl. kontinentalsokkelen. 1991-1996


* Tabell 1-3: Antall personer 17 år og over, etter kjønn og toppskattegrunnlag. Fylke. Ekskl. kontinentalsokkelen. 1996


* Tabell 1-4: Antall personer 17 år og over, etter kjønn og nettoformue stat. Hele landet. Ekskl. kontinentalsokkelen. 1991-1996


* Tabell 1-5: Antall personer 17 år og over, etter kjønn og nettoformue stat. Fylke. Ekskl. kontinentalsokkelen. 1996


Ny statistikk

Skattestatistikk, 1996. Inntekts- og formuesfordeling for kvinner og menn.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Tall på kommunenivå er publisert i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Grethe Sparby, tlf. 62 88 52 41, e-post: gsp@ssb.no, eller Vidar Pedersen, tlf. 62 88 52 51, e-post: vip@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998