[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 9, 1998

Befolkningsstatistikk. Folketallet 1. januar 1998 og endringene i 4. kvartal:

Flere flytter til Østfold og Vestfold


Det innenlandske flyttemønsteret forandret seg noe i 1997 sammenlignet med foregående år. Tidligere har Oslo sammen med Akershus hatt høyest flytteoverskudd fra andre fylker. Nå overtar de andre fylkene rundt Oslofjorden mer av flyttestrømmen til Østlandet. Nettoutflyttingen fra Nord-Norge til fylker lenger sør var på 5 800 personer i 1997, viser foreløpige tall.
Østfold og Vestfold hadde hver et flytteoverskudd fra andre fylker på 1 800 i 1997, Buskerud 1 300. Akershus trakk fortsatt flest, med et flytteoverskudd på 3 100. Oslo hadde (inkludert innflytting fra utlandet) en nettoinnflytting på 3 100 i 1997. Foreløpige tall viser imidlertid flytteunderskudd fra andre fylker til Oslo. Registreringene av flyttinger til Oslo er erfaringsmessig ofte forsinket, og endelige tall vil sannsynligvis vise noe høyere tall på innflyttinger til fylket.

Innenlandsk nettoutflytting på 5 800 fra Nord-Norge
Som før er det først og fremst fylkene fra Hordaland og nordover som har flytteunderskudd til andre fylker. De tre nordligste fylkene hadde til sam-men et flyttetap til andre fylker på 5 800 i 1997, en økning på 1 100 fra 1996. I Finnmark utgjorde flyttetapet til andre fylker over 2 prosent av folketallet. Sammenlignet med 1996 øker fraflyttingen mest i Troms. I 1997 var det innenlandske flyttetapet for fylket 1 900, mot henholdsvis 700 og 1 000 i 1995 og 1996. Et generelt trekk ved flyttemønsteret er at også de nordnorske senterkommunene for tida opplever en sterkt økende strøm av flyttinger til Sør-Norge. Dette er nytt sammenlignet med tidligere perioder med sterk flyttestrøm fra Nord-Norge.

Høyt flytteoverskudd fra utlandet
Folketallet i Norge økte med vel 25 700 i 1997, til 4 418 400 innbyggere ved årsskiftet. Folketilveksten er nesten 3 000 høyere enn i 1996, og økningen skyldes større flytteoverskudd fra utlandet. Det flyttet 31 700 personer til Norge i 1997, mens 21000 flyttet fra landet.

Flytteoverskuddet fra utlandet økte med 4 800 fra 1996 til 1997. Nordiske statsborgere stod for bortimot halvparten av økningen. Det flyttet 3 300 flere svensker til enn fra Norge i 1997, mot 1 800 i 1996. For andre nordiske statsborgere økte nettoinnflyttingen med vel 700. Flytteoverskuddet for statsborgere fra tredje verden (Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia) var 4 800 i 1997, om lag 1 600 høyere enn i 1996. Asiatiske statsborgere, først og fremst irakere og iranere, stod for det meste av denne økningen.

Nedgang i fødselstallene
Folketilveksten i 1997 bestod av et fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) på vel 15 000 og en nettoinnflytting til landet på 10 700. Fødselsoverskuddet var nesten 2 000 lavere enn i 1996, og skyldes først og fremst en nedgang i tallet på fødte. Det ble født 59 700 barn i 1997, 1 200 færre enn i 1996. Hele nedgangen kom i løpet av 4. kvartal. Foreløpig er det for tidlig å si noe om dette er en tilfeldig variasjon slik vi har sett tidligere, eller et første signal på en mer langsiktig nedgang i fødselstallene. Norge har de siste årene hatt fødselstall blant de aller høyeste i Europa, på nivå med Irland. Tallet på døde var 44 600 personer i 1997, noe høyere enn i 1996, men lavere enn i 1995.

Om statistikken
Rutinene for produksjon av foreløpige tall over endringer i befolkningen er forbedret før utarbeidingen av statistikken for 4. kvartal 1997. Foreløpige tall for 1997 er derfor ikke direkte sammenlignbare med foreløpige tall for tidligere år. Dette gjelder først og fremst tallene på døde og utvandringer. De nye rutinene har resultert i om lag 300 færre døde og om lag 600 færre utvandringer enn med de rutinene som ble brukt til statistikken for 1996. De foreløpige tallene som er gjengitt her antas å avvike mindre fra de endelige tallene enn det som har vært vanlig i tidligere år.

[Figur 2]

Figur 2: Fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Prosent. Fylke. 1997


[Figur 3]

Figur 3: Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst. Landet. 1971-1997


Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Folketallet 1. januar 1998 og endringene i 4. kvartal.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Kåre Høiby, tlf. 62 88 52 97, e-post: krh@ssb.no, eller Randi Jule, tlf. 62 88 54 64, e-post: jul@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 9, 1998