[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Produksjonsindeks for industrien, desember 1997:

Industriproduksjonen oppjustert


Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med til sammen 3,4 prosent fra 1996 til 1997. Det er den laveste veksten på mange år. Hovedårsaken til den relativt lave veksten kommer av at veksten i olje- og gassutvinningen bare ble 2,7 prosent.
Siden novemberindeksen ble publisert har industriproduksjonen blitt klart oppjustert, og veksten i industrien fra 1996 til 1997 ble 3,4 prosent. En må tilbake til 1981 for å finne forrige år hvor veksten i industriproduksjonen var høyere enn veksten i olje- og gassutvinningen.

De elleve første månedene av 1997 er blitt gjennomgått på nytt og kontrollert. Veksten i produksjonsindeksen totalt har blitt justert opp fra 2,7 til 3,3 prosent. Endringene kom hovedsakelig i industri og bergverksdrift hvor veksten økte fra 2,3 til 3,4 prosent.

Veksten i industriproduksjonen oppjustert
Indeksen har blant annet vært inne i betydelige omleggingsarbeider både av metodemessig og teknisk karakter. Justeringene kan ha ført til endringer i sesongmønsteret. De sektorene som har blitt mest justert opp er produksjon av oljeplattformer, kjemisk industri, nærings- og nytelsesmiddelindustri, gummivare- og plastindustri og mineralproduktindustri. Nedjusteringene med størst vekt er i metallindustri, forlag og grafisk industri og tekstil og bekledningsindustri.

Trevarer og møbler vokste kraftig i 1997
I 1997 vokste møbelindustri og annen industri mer enn 11 prosent, hovedsakelig som følge av økningen i møbelproduksjonen. Produksjonen i trelast og trevareindustrien økte også kraftig, nesten 8 prosent i fjor. Innen verfts- og verkstedindustri hadde både metallvareindustri og maskinindustri vekstrater på over 7 prosent.

Energiproduserende næringer
Gjennom 4. kvartal har olje- og gassutvinningen økt klart og ligger 4,1 prosent over 3. kvartal. En klar nedgang i 3. kvartal førte imidlertid til at veksten i 1997 sett under ett kom ned i 2,7 prosent.

Produksjonen innen kraftforsyning økte med 6,7 prosent i 1997 sammenlignet med året før. Elektrisitetsproduksjonen var særlig lav vinteren 1996/97 på grunn av lave vannmagasiner. Mot slutten av fjoråret lå derfor produksjonen innen kraftforsyning mye høyere enn 1996, i 4. kvartal hele 27,1 prosent over. Dette til tross for at kraftproduksjonen viste nokså klar nedgang gjennom 4. kvartal, justert for normale sesongvariasjoner.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentral-byrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Tabeller

* Tabell 01: Produksjonsindeksen. Prosentvis endring

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, desember 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post: ksb@ssb.no, eller Øyvind Naustdal, tlf. 21 09 47 35, e-post: oyn@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 7, 1998