[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Produsentprisindeksen, per 15. desember 1997:

Fortsatt fall i oljeprisen


Produsentprisindeksen falt med 0,5 prosent fra november til desember som følge av fortsatt nedgang i råoljeprisene i desember. Tolvmånedersveksten falt til 0,4 prosent, fra 1 prosent i november. Årsveksten fra 1996 til 1997 var på 1,4 prosent.
Delindeksen for utvinning av råolje og naturgass falt med 4,3 prosent fra november til desember. Tolvmånedersraten i desember falt med 9,5 prosent, etter fallende vekstrater også i de foregående månedene. Det er i første rekke utviklingen i de internasjonale råoljemarkedene som slår ut på indeksen.

Råoljeprisen (Brent Blend) har falt markant de siste ukene og var i desember på om lag 17 dollar per fat, som et gjennomsnitt for måneden. Dette er et fall på 11 prosent fra forrige måned og 28 prosent lavere enn i desember 1996. Omregnet til norske kroner tilsvarer desemberprisen om lag 123 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden. De første noteringene for 1998 viser et fortsatt fall i oljeprisen.

Små endringer i industrien
Industriens produsentpriser falt med 0,2 prosent fra november til desember. Tolvmånedersveksten i desember var på 1,4 prosent, det samme som i november. Igjen var det kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter som hadde størst effekt på utviklingen fra forrige måned. Det ble registrert lavere priser på både raffinerte oljeprodukter og kjemiske råvarer. For de andre næringene var det alt i alt bare mindre endringer. Industrien hadde en årsvekst i produsentprisene på 1,1 prosent.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Tabeller

* Tabell 01: Produsentprisindeksen. 1981
=100

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. desember 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 3, 1998