[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. november 1997:

Svakere råoljepriser


Produsentprisindeksen totalt falt med 0,1 prosent fra oktober til november. Lavere priser på råolje er den viktigste faktoren bak utviklingen. Fra november 1996 til november 1997 (tolvmånedersveksten) steg indeksen med 1,0 prosent. Industriens produsentpriser falt med 0,1 prosent fra oktober til november.
Prisene på råolje og gass sett under ett falt med 1,3 prosent fra oktober til november, som følge av utviklingen i internasjonale råvaremarkeder. I november var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) i overkant av 19 dollar per fat. Dette er et fall på 2,3 prosent fra forrige måned, og 14,6 prosent lavere enn i november i fjor. Novemberprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 136 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden. Tolvmånedersraten for olje og gass var på -1,7 prosent i november, etter -6,3 prosent i oktober.

Industriens produsentpriser falt med 0,1 prosent fra oktober til november. Det er i første rekke noe lavere priser på metaller (kopper, aluminium og nikkel) som trekker indeksen ned. I motsatt retning trakk noe høyere priser på raffinerte oljeprodukter. For de andre gruppene var det bare mindre endringer.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt 95 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Tabeller

* Tabell 15-1: Produsentprisindeksen. 1981
=100

* Tabell 15-2: Produsentprisindeksen. 1981
=100. Aktuelle månedstall


* Tabell 15-3: Produsentprisindeksen. 1981
=100. Periodetall


Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS)Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997