[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1997

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. kvartal 1997:

Fortsatt vekst i 1998-anslagene


Industriens foreløpige planer for investeringer i 1998 er på 14,6 milliarder kroner. Dette er 2 milliarder kroner mer enn det som ble registrert for 1997 på samme tidspunkt i 1996. Samtidig er det en oppjustering på 2,6 milliarder kroner fra det som ble registrert i
3. kvartal i år.
Sammenlignet med tall for 1997 gitt på samme tidspunkt i fjor er anslaget for 1998 nå 17 prosent høyere. De fleste næringer venter økning, mest for nærings- og nytelsesmiddelindust-ri, oljeraffinering og kjemisk industri og treforedling, alle med rundt 400 millioner kroner.

Sammenlignet med anslaget for 1998 gitt i forrige kvartal, oppjusterer alle næringer sine anslag. Nærings- og nytelsesmiddelindustri har hatt størst oppjustering med 1 milliard kroner (hovedsakelig nye prosjekter), mens oljeraffinering og kjemisk industri har oppjustert med om lag 600 millioner kroner.

Industriinvesteringer i 1997
Investeringsanslaget for 1997 ligger nå om lag 1 prosent under tilsvarende anslag for 1996. Imidlertid ble 1996-anslaget justert unormalt mye ned fram til endelige tall for 1996 forelå. En kan derfor ikke se bort fra at endelige industriinvesteringer for 1997 kan bli noe høyere enn 1996-tallet. For 1997-anslaget er det oljeraffinering og kjemisk industri og trelast- og trevareindustri som viser mest nedgang, mens metallindustri og treforedling viser størst økning.

Industriens investeringer for 1997 registrert i 4. kvartal i år, som omfatter utførte investeringer i de tre første kvartaler og antatte investeringer i siste kvartal, er justert ned med 500 millioner kroner i forhold til hva som ble registrert i 3. kvartal i år. De fleste næringer viser nedgang - størst for treforedling og metallindustri.

Kraftforsyning
Kraftforsyningens anslag for 1998 ligger nå på om lag 4,3 milliarder kroner, om lag 200 millioner kroner lavere enn i 3. kvartal. Anslaget ligger likevel 1,1 milliarder kroner, eller 34 prosent, over tilsvarende anslag for 1997 registrert i 4. kvartal 1996.

Anslaget for 1997 er på 4,2 milliarder kroner. Dette er en svak nedgang på 100 millioner kroner sett i forhold til hva som ble registrert i forrige kvartal og om lag på samme nivå som 1996-investeringene registrert på samme tidspunkt i 1996.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Tall for investeringene i et år blir samlet inn til sammen åtte ganger, første gang i mai året før investeringsåret der bedriftene rapporterer sine grove anslag for investeringsplanene i det kommende året. Siste gang tall blir samlet inn er i februar året etter investeringsåret. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

Tabeller


Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. kvartal 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20 , e-post: hos@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1997