[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 48, 1997

Veitrafikkulykker med vogntog innblandet, 1996:

Flere ulykker med vogntog


257 vogntog var innblandet i 248 veitrafikkulykker i 1996. Det var 16 flere ulykker enn året før. Til tross for flere ulykker i 1996 var det færre som ble skadet eller mistet livet.
I trafikkulykker hvor vogntog i fjor var involvert mistet 23 personer livet og 314 ble skadd. Tallene for 1995 viste 41 omkomne og 320 skadde. Tilsvarende gjennomsnittstall for årene 1992-1995 var henholdsvis 33 og 273 i 210 ulykker.

Ulykkesutviklingen for vogntogene må tolkes på bakgrunn av at også veitrafikkulykker i alt viste flere ulykker og færre omkomne i 1996. Tallet på ulykker i 1996 var nesten 2 prosent høyere enn for 1995, mens antall omkomne var 16 prosent lavere. Derimot økte antall trafikkskadde totalt i 1996 med litt over 2 prosent, mens skadetallet i vogntogulykkene gikk tilsvarende ned.

Vogntog i 3 prosent av alle ulykker
Vogntog var innblandet i nesten 3 prosent av alle ulykker i fjor. Andelen skadde i vogntogulykker utgjorde 2,6 prosent, mens tallet på omkomne utgjorde 9 prosent av samtlige som mistet livet i trafikken i 1996.

Hele 96 prosent av dem som omkom i vogntogulykker i 1996 var bilførere og bilpassasjerer. Av de 23 dødsofrene i fjor var 21 bilførere. Fire av disse var vogntogførere som mistet livet i utforkjøringer. De øvrige omkomne var én passasjer i vogntog og én fotgjenger. Totalt mistet 255 personer livet i trafikken i 1996. Her utgjorde bilførere og bilpassasjerer 69 prosent av de omkomne.

Av de i alt 314 personene som kom til skade i vogntogulykkene i fjor, ble 15 meget alvorlig skadd, 38 fikk alvorlige skader, mens 261 ble lettere skadd.

Flere singelulykker
Ulykkesbildet der vogntog er innblandet, har forandret seg relativt lite fra 1994 til 1996. Antall singelulykker med vogntog økte 4 prosentpoeng fra 1994 til 1995. I 1996 var det 47 slike ulykker. Det tilsvarer 19 prosent, like stor andel som for 1994.

En analyse av uhellsrapportene for 1996 viser at de innblandede vogntogene forårsaket 87 av ulykkene, eller litt over 41 prosent, der mer enn én trafikant var involvert. Det er 4 prosentpoeng høyere enn for 1995. Tallet for 1995 var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år. I 1990, 1992 og 1994 forårsaket vogntogene henholdsvis 45, 42 og 45 prosent av ulykkene.

Påkjøring bakfra
38 av vogntogulykkene i fjor var påkjøring bakfra. Det tilsvarer litt over 15 prosent. Tallene for 1995 viste 16 prosent. Uhellsrapportene viste at i ulykker med vogntog innblandet forårsaket vogntogene størsteparten, 82 prosent, av denne type ulykker i fjor. Påkjøring bakfra utgjorde 14 prosent av alle veitrafikkulykker i 1996.

Møteulykker
Sett under ett, har antall møteulykker med vogntog vært stabilt de siste årene. 78 av vogntogulykkene i 1996, eller litt over 31 prosent, skjedde under møte med annet kjøretøy. Det var 3 prosentpoeng færre møteulykker enn året før, men like stor andel som for 1994. Til sammen 106 personer ble skadd i disse møteulykkene i 1996.

Vogntog var innblandet i 21 dødsulykker i 1996, hvorav 14, eller 67 prosent, var møteulykker. I disse møteulykkene mistet 15 personer livet. Det er den høyeste andelen møteulykker med dødelig utgang siden 1988. Dødsulykker ved møting i 1995 var 59 prosent. Det var 227 dødsulykker i alt i 1996, møteulykkene utgjorde her 34 prosent. Halvparten av de 78 ulykkene i fjor, skyldtes møte i sving. To tredeler av ulykkene skyldtes at møtende kjøretøy kom over i vogntogets kjørebane. Av alle veitrafikkulykkene i 1996 utgjorde møteulykkene nesten 13 prosent.

Om statistikken
Undersøkelsen viser at det skjer forholdsvis få ulykker med vogntog i løpet av et år. De endringene som er beskrevet her kan skyldes tilfeldige utslag i statistikken. Mønster og utviklingstrekk i vogntogulykkene bør dessuten tolkes i lys av sammensetninger og endringer i kjøretøybestanden og trafikkomfang.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. I begrepet vogntog er disse kjøretøytypene iberegnet: Lastebil med påhengsvogn (1-akslet), lastebil med slepevogn (2-akslet), lastebil med tilhengerredskap, trekkbil med semitrailer og tankbil med tilhenger. Hvilken trafikkenhet som forårsaker ulykken, går ikke fram av den ordinære ulykkesstatistikken. Opplysninger om hvilke ulykker vogntogene har forårsaket er bearbeidet spesielt for denne undersøkelsen gjennom en egen analyse av uhellsrapportene.

[Figur 2]

Figur 2: Møteulykker. Andel drepte i vogntogulykker og i alt. Prosent. 1986-1996


Tabeller

* Tabell 4-1: Vogntog forårsaket ulykken. Prosent. 1986-1996

[Figur 3]

Figur 3: Utforkjøring med vogntog. 1986-1996


[Figur 4]

Figur 4: Møteulykker med vogntog involvert. Drepte eller skadde. 1986-1996


[Figur 5]

Figur 5: Påkjøring bakfra. 1986-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med vogntog innblandet, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 48, 1997