[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1997

Industristatistikk, 1996. Varetall:

Varestatistikk over industriproduksjonen


Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer nå varetall for industri og bergverksdrift for 1996. Varetallene er utarbeidet etter en felles europeisk standard, og aktualiteten er forbedret i forhold til tidligere.
Dette er andre året SSB utarbeider årlig produksjonsstatistikk for indu-
stri og bergverksdrift etter nytt opplegg. Statistikken omfatter produksjon og salg av ulike varer produsert i industri- og bergverksnæringer samt enkelte industrielle tjenester.

De ulike varene som undersøkelsen omfatter defineres ut fra en vareliste som er felles for EØS-området. Varelisten inneholder over 5700 ulike varer, og den inkluderer også industrielle tjenester. For hver vare innhentes mengde og verdi av den produksjon som er solgt i løpet av året. I tillegg innhentes total produsert mengde i perioden for enkelte varer.

Dataene fra produksjonsstatistikken inngår i nasjonalregnskapets produktkryssløp og miljøstatistikkens materialstrømsanalyser, og i tillegg rapporteres dataene til EUROSTAT, EUs statistiske kontor.

Statistikk for 1996
SSB har i år innhentet og bearbeidet produksjonsdata for industri og bergverksdrift for året 1996. Undersøkelsen er basert på oppgaver fra drøyt 2200 foretak som har virksomhet i industri- og bergverksnæringene. Til sammen står foretakene i undersøkelsen for rundt 90 prosent av industriproduksjonen.

Tidligere forelå resultatene fra produksjonsstatistikken, som etter gammelt opplegg sist er utarbeidet for 1993, om lag 20 måneder etter undersøkelsesåret. I fjor publiserte vi data for 1995 etter nytt opplegg nesten 12 måneder etter undersøkelsesåret, mens produksjonsdata for 1996 foreligger nå etter 10 måneder. Aktualitetsforbedringen har sammenheng med tidligere innsendingsfrist og et mer effektivt produksjonsopplegg.

Det ble rapportert produksjon av i alt 1700 forskjellige produkter klassifisert i bergverksdrift og industri. De fleste varene hadde få produsenter, og for kun 300 varer var det mer enn fem foretak som produserte samme vare. Hele 800 varer ble bare produsert av ett foretak.

Konfidensialitet
For at opplysninger ikke skal kunne tilbakeføres til oppgavegiver publiseres ikke data for produkter som færre enn tre foretak produserer. Varedata undertrykkes også der ett foretak har over 90 prosent markedsandel og der to foretak har en markedsandel på over 95 prosent. Disse kravene medfører at bare om lag 450 av i alt 1700 rapporterte varer er publiserbare, og dette illustrerer ett av problemene med detaljert varestatistikk i et lite land.

Statistikken for 1996 er tilgjengelig på side 9 i vedleggstabellene.

Ny statistikk

Industristatistikk, 1996. Varetall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Terje Tandle, tlf. 21 09 44 25,
e-post: tse@ssb.no, Knut Utvik, tlf. 21 09 47 64,
e-post: kut@ssb.no eller Richard Ragnarsøn, tlf.
21 09 46 88, e-post: rir@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 43, 1997