[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli 1997:

Eksporten igjen større enn importen


Produksjonen av elektrisitet var i juli på 7 403 GWh, en oppgang på 31 prosent fra samme måned i fjor. Bruttoforbruket var på 7 195 GWh, knapt 3 prosent over nivået i juli i fjor. Det ble eksportert 595 GWh, og eksporten var i denne måneden for første gang siden februar i fjor igjen større enn importen.
Blant fylker med høy kraftproduksjon, over 8 000 GWh i året, var økningen i produksjonen størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark. Her ble det produsert henholdsvis 90, 45 og 44 prosent mer enn i juli året før. Den kraftige oppgangen fra året før må sees i sammenheng med at produksjonen var svært lav i fjor sommer. Sammenlignet med produksjonen i juli 1995 var det en nedgang på 7,6 prosent. Økningen i forhold til i fjor skyldes høyere fyllingsgrad i vannmagasinene. I slutten av juli var fyllingsgraden på 76,8 prosent, om lag 22 prosentenheter høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Den økte fyllingsgraden har bidratt til at mange energiverk nå har satt ned kraftprisene. Statistisk sentralbyrås prisindeks for elektrisk kraft viser at den totale strømprisen til husholdninger har gått ned med 15,1 prosent fra januar til juli i år.

Økt forbruk
Bruttoforbruket var i juli på 7 195 GWh, en økning på 2,8 prosent fra juli i fjor. Oppgangen i bruttoforbruket skyldes til dels økt forbruk av pumpekraft i kraftstasjonene og mer bruk av uprioritert kraft. Forbruk av pumpekraft, det vil si elektrisitet som brukes til lagring av vann, utgjorde om lag 360 GWh i juli. Det er en tredobling fra samme måned i fjor. Forbruk av uprioritert kraft ble om lag fordoblet i forhold til nivået året før. Økningen skyldes reduserte spotpriser på uprioritert kraft. I juli var den gjennomsnittlige spotprisen 9,3 øre/kWh, mens den i samme måned i fjor var 24,2 øre/kWh. Innen kraftintensiv industri ble det i juli brukt 2 420 GWh elektrisitet, rundt 2 prosent mer enn i samme måned året før. Forbruket steg mest innen produksjon av aluminium og andre metaller, hvor det var en oppgang på 6,5 prosent.

Hittil i år
Hittil i år har bruttoforbruket av elektrisitet vært på 66 207 GWh, noe som er 3 prosent under nivået i samme periode i fjor. Det er produsert 60 756 GWh, en nedgang på vel 8 prosent. Nettoimporten, det vil si import minus eksport, var i dette tidsrommet på 5450 GWh. Det er mer enn en dobling av nivået i samme periode året før. Forbruk innen kraftintensiv industri var på 16611 GWh, en liten nedgang i forhold til i fjor.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk

og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer,
2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og
3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh

[Figur 15]

Figur 15: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraft-
intensiv industri. Måned. GWh


[Figur 16]

Figur 16: Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli 1997.


Ny statistikk

Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1997