[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Produksjonsindeks for industrien, juni 1997:

Industriproduksjonen i vekst


Produksjonsindeksen samlet gikk ned med 0,3 prosent fra mai til juni. I perioden april til mai var det en nedgang på 3prosent. I de to siste månedene var det først og fremst svak utvikling innen olje- og gassutvinning som drog totalen ned.
Etter en periode med relativt svak utvikling i industriproduksjonen ser den nå ut til å være i klar vekst. Veksten var på 1,2 prosent fra mai til juni i år, justert for normale sesongvariasjoner. Den beregnede trendserien hadde en årsvekst på 7,1 prosent i juni. Samlet industriproduksjon i juni lå imidlertid ikke mer enn 0,3 prosent over samme måned i fjor.

Verfts- og verkstedindustri i oppgang
Med unntak av transportmiddelindustri har de fleste næringer innen verfts- og verkstedindustri vokst i det siste. Dette gjelder særlig maskinindustrien. I juni var økningen knapt 4prosent, og lå i de tre siste månedene 2,6 prosent over de tre foregående månedene. Produksjon av metallvarer har hatt om lag samme utvikling. I transportmiddelindustrien er utviklingen som nevnt svakere, med en nedgang på 4,6 prosent i juni. Produksjonen i 2. kvartal var riktignok om lag på samme nivå som i 1. kvartal.

Olje- og gassutvinningen har de to foregående månedene hatt en nedgang på henholdsvis 1,8 i mai og 3,4 prosent i juni. Produksjonen i 2. kvartal ligger imidlertid 1,4 prosent over 1.kvartal.

Høy kraftproduksjon
Produksjonen innen kraftforsyning har økt med over 15 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i 1997 justert for normale sesongvariasjoner. Sammenlignet med juni i fjor har produksjonen vært vel 20 prosent høyere i juni iår.

Den høye kraftproduksjonen må dels ses i sammenheng med oppgangen i norsk økonomi. Endringer i prisforholdet mellom elkraft og olje kan også ha vært en medvirkende faktor. Dette skyldes at en har gått fra en situasjon med lave vannmagasiner til en situasjon med fra normale til høye magasiner.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidede timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeks for industrien, juni 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19, e-post: ksb@ssb.no eller Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33, 1997