[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1997

Hotell- og restaurantdrift, 1995:

Bedre for hotell- og restaurantnæringen


Hotell- og restaurantnæringen hadde en omsetning på 25,9 milliarder kroner i 1995. Dette var en økning på over 1,5 milliarder kroner, eller 6,4 prosent, sammenlignet med 1994. De fleste grupper hadde økt omsetning. Unntakene var campingplasser og barer, hvor det var nedgang.

De to største næringsgruppene, hoteller med restaurant og restauranter og kafeer, hadde en omsetning på henholdsvis 10,6 og 9,6 milliarder kroner.

Hotellvirksomhet er delt inn i to næringsgrupper; drift av hoteller med restaurant og drift av hoteller uten restaurant. Førstnevnte har naturlig nok en del omsetning fra servering, men det er ikke mulig å fastslå med sikkerhet hvor stor denne andelen er. Tall fra andre kilder tyder imidlertid på at hotellenes losjiomsetning (omsetning fra romutleie eksklusiv all servering) kun har vist liten økning fra 1994 til 1995. Dette kan tyde på at omsetningsøkningen fra 1994 til 1995 har funnet sted innenfor serveringsvirksomheten. Dette understøttes av at de rene overnattingsnæringer hadde om lag uendret omsetning i 1995 i forhold til 1994.

De rene serveringsnæringer, med unntak av barer, viste derimot økning i omsetningen fra 1994 til 1995 på om lag 7 prosent, fra 13,0 til 13,9 milliarder kroner.

Økt sysselsetting
Det var en mindre sysselsettingsøkning i hele virksomheten, fra 62 806 personer i 1994 til 63 894 personer i 1995. Dette er en økning på 1 088 personer eller 1,7 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser viser det samme. De store næringsgruppene drift av hoteller med restaurant og drift av restauranter og kafeer i 1995 stod for en økning på over 2 000 personer, noe som halvveis ble oppveid med nedgang i sysselsetting for flere av de andre næringsgruppene.

Flere bedrifter
Tallet på bedrifter økte fra 7 756 i 1994 til 8 361 i 1995, en vekst på nesten 8 prosent. Oppgangen var spesielt stor innenfor næringsundergruppen drift av restauranter og kafeer. Også for flere av de andre næringsgruppene var det en viss økning i tallet på bedrifter.

Om statistikken
Statistikken er basert på opplysninger fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå. De viktigste kildene for re-gistrering av virksomheter i registeret var tidligere manuelt behandlede meldinger fra trygdekontorene (bedrifter med arbeidsgiveransvar) og fylkesskattekontorene (momspliktige virksomheter). Nå registreres i stedet virksomhetene maskinelt via Enhetsregisteret. Dette kan ha medført at flere mindre virksomheter dekkes i statistikken i 1995 enn tidligere år.

Ny statistikk

Hotell- og restaurantdrift, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no eller Kjell Åge Torp, tlf. 62 88 54 21, e-post: kto@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 27, 1997