[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1997:

Økt forbruk av elektrisitet i mai


Bruttoforbruket av elektrisitet var på 8 909 GWh i mai. Dette er det høyeste forbruket for denne måneden noensinne. I forhold til samme måned året før er dette en oppgang på litt over 2 prosent. Det høye forbruket har sammenheng med at mai i år var kaldere enn normalt og at det var en økning i forbruket innen kraftintensiv industri.
Produksjonen av elektrisitet var i mai på 8 335 GWh. Dette er en reduksjon på vel 1 prosent fra samme måned i fjor. Blant fylker med høy produksjon av elektrisitet (over 8 000 GWh i året) var nedgangen størst i Rogaland, Nordland og Sogn og Fjordane. Her var nedgangen på henholdsvis 49, 20 og 9 prosent. Nettoimporten, det vil si import minus eksport, var i april på
574 GWh, om lag det dobbelte av nettoimporten i samme måned i fjor. Innen kraftkrevende industri var forbruket på 2 474 GWh, noe som er en økning på 2,3 prosent fra mai i fjor. Økningen var størst innen produksjon av kjemiske råvarer og produksjon av aluminium og andre metaller, hvor oppgangen var på henholdsvis 6 og 5,4 prosent.

Høyere forbruk
Bruttoforbruket var i mai på8 909 GWh, og steg med rundt 2 prosent fra samme måned i fjor. Lav temperatur og økt forbruk innen kraftintensiv industri bidrog til denne oppgangen. I tillegg var det en betydelig økning i pumpekraftforbruket i kraftstasjonene i forhold til mai året før. Pumpekraft er kraft som brukes til å pumpe vann opp i magasiner med høyere beliggenhet, slik at vannet kan lagres til senere bruk. Dette forbruket utgjorde 163 GWh i mai, mens det i samme måned i fjor var på 23 GWh. Det var også en stor oppgang i forbruk av tilfeldig kraft i elektrokjeler i mai, noe som skyldtes reduserte spotpriser. I mai var den gjennomsnittlige spotprisen på 10,5 øre/kWh, mens den i samme måned i fjor var 26 øre/kWh.

Økt fyllingsgrad
Fyllingsgraden i vannmagasinene har steget kraftig de siste ukene, og nærmer seg nå det som er normalt nivå for årstiden. I uke 26 var fyllingsgraden på 53,3 prosent, noe som er 11 prosentenheter under medianen (midtverdien) for dette tidspunktet i perioden 1982-1991. De tre første ukene i juni steg fyllingsgraden med hele 24 prosentenheter.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 4]

Figur 4: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. 1994-1997. GWh


[Figur 5]

Figur 5: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. 1994-1997. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 27, 1997