[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Prisindeks, bruktbolig, 1. kv. 1997:

17 prosent dyrere i Oslo og Bærum siste åretTotalt steg prisene på bruktbolig med 9,6 prosent fra 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997. Det er imidlertid klare regionale forskjeller. Prisstigningen er størst i Oslo og Bærum med 17,0 prosent. Prisforskjellen mellom Oslo (med Bærum) og resten av landet er nå større enn noen gang siden indeksen første gang ble publisert i 1991.
I Oslo og Bærum økte prisene for småhus med 18,9 prosent, mens prisene for blokkleiligheter og eneboliger økte med henholdsvis 16,9 og 14,9 prosent. Tilsvarende økning i Akershus (uten Bærum) og Stavanger, Bergen og Trondheim var på om lag 10 prosent. I resten av landet var den 5,8 prosent.

Byene Stavanger, Bergen og Trondheim utgjør en samlet prissone, og var i tillegg til Oslo og Bærum det eneste området med prisstigning fra 4. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997. Prisene økte her med 2,8 prosent mens Oslo og Bærum hadde en økning på 4,5 prosent.

Totalt har prisindeksen holdt seg forholdsvis stabil fra 4. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997, med en økning på 1,0 prosent. I tillegg til regionale forskjeller er det også variasjoner mellom de ulike boligtypene. Eneboligindeksen gikk siste kvartal ned med 0,9 prosent, mens indeksene for småhus og blokkleiligheter steg med knappe 3 prosent. Det er et svakt sesongmønster for boligprisene, med forholdsvis lave priser i vinterhalvåret og høyere priser i sommerhalvåret.

Dyre blokkleiligheter i Trondheim by og Troms fylke
Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger omsatt i fritt salg 1. kvartal i år var høyest i Oslo for alle boligtyper. Her var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger 8 930 kroner, for småhus 10 231 kroner og for blokkleiligheter 11 166 kroner. Både i Trondheim by og Troms fylke er gjennomsnittlig kvadratmeterpris i gruppen for blokkleiligheter for første gang over 10 000 kroner.

Borettslagsleiligheter opp 5,0 prosent
Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) statistikk over priser på boliger tilknyttet borettslag viser en sterkere prisstigning enn Statistisk sentralbyrås (SSB) indekser. Fra 4. kvartal 1996 til 1. kvartal 1997 steg NBBLs totalindeks med 5,0 prosent, og i løpet av det siste året med 18,8 prosent.

Om statistikken
SSBs prisstatistikk på brukte boliger er basert på tinglyste omsetninger i fritt salg fra det nasjonale Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Boligene er inndelt i tre hustyper; eneboliger, småhus (tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede) og blokkleiligheter. Landet er inndelt i de fire sonene Oslo med Bærum, resten av Akershus, storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim og resten av landet. Det utarbeides prisindekser for alle hustyper innen hver sone. Indeksberegningene for 1. kvartal 1997 baserer seg på til sammen 4 140 boligomsetninger.

SSB publiserer i tillegg NBBLs prisstatistikk for borettslag. Prisindeksene er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig totalpris (innskudd + andel fellesgjeld i borettslaget), og korrigeres ikke for eventuelle kvalitetsendringer i boligmassen slik SSBs indekser gjør. NBBL skiller ikke mellom småhus og eneboliger, men andelen eneboliger er så lav at SSBs og NBBLs småhusbegrep trolig er sammenfallende.

[Figur 5]

Figur 5: Prisindeks for bruktbolig i alt. 1991 =100


Ny statistikk

Prisindeks, bruktbolig, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Roger Jensen, tlf. 62 88 55 45, e-post: roj@ssb.no eller Ingvei Seliussen, tlf. 62 88 55 15, e-post: ins@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 26, 1997