[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996:

Ansatte med høyere utdanning mest på kurs


220 000 ansatte deltok i jobbrelevant kurs eller utdanning i løpet av en 4-ukersperiode i
2. kvartal 1996. Det tilsvarer 11 prosent av alle ansatte. Av dem med høyere utdanning deltok
18 prosent.
De som har høyest utdanning fra før, deltar i størst grad på kurs eller annen form for opplæring med lønn fra arbeidsgiver. Dette avspeiler det generelle fenomen at jobber med høye krav til kompetanse også forutsetter mer oppdatering og videreutvikling av kompetansen.

Av de største næringene var andelen kursdeltakere høyest innen finanstjenester, offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester samt undervisning.

Flest heltidsansatte på kurs
Heltidsansatte deltar i større utstrekning på kurs enn deltidsansatte, henholdsvis 13 og 6 prosent. Men i begge gruppene er deltakelsen mer utbredt for kvinner enn for menn. Samlet er det likevel ingen kjønnsforskjell, i og med at de fleste deltidsansatte er kvinner. Deltakelsen er dessuten større blant fast ansatte enn blant midlertidig ansatte, henholdsvis 12 og 8 prosent.

Ni av ti oppgir at formålet med kurset er videreutdanning i nåværende yrke. Bare 4 prosent svarer kvalifisering for et annet yrke. Dette må ses i sammenheng med at tallene bare inkluderer kurs som lønnes av nåværende arbeidsgiver. De fleste kurs ble avholdt på en skole eller i et kurslokale. Bare en fjerdedel ble oppgitt å foregå på selve arbeidsplassen.

Den totale varigheten av kursene var i de fleste tilfeller på under en uke (72 prosent). I 10 prosent av tilfellene ble den oppgitt til å være på over ett år. Kursdeltakerne hadde i gjennomsnitt vært på kurs i 16 timer per uke, 18 timer for menn og 14 timer for kvinner.

Kursdeltakelse er mest vanlig i aldersgruppen 30-54 år. Andelen deltakere er lavest for ansatte under 25 år og dernest for dem over 60 år. For de yngste har dette sammenheng med at mange er deltidsansatt, ofte ved siden av skolegang eller studier.

Om statistikken
Tallene som her publiseres inkluderer bare de kurs som de ansatte mottok lønn for å delta i. Hva som regnes som kurs eller utdanning, baserer seg på de intervjuedes egen vurdering.Tallene fra AKU er beregnet på grunnlag av intervju med et utvalg av befolkningen (24 000 i kvartalet). For tall fra utvalgsundersøkelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolkning av tallene. Mindre forskjeller kan ligge innenfor feilmarginen.

Ny statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996.
Arbeidskraftundersøkelsen har med en utvidet spørsmålssekvens fra og med 1996 og gjentas heretter årlig. Mer informasjon: Tor Petter Bø, tlf. 21 09 47 87, e-post: tpb@ssb.no eller Inger Håland, tlf. 21 09 47 80, e-post: iha@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 26, 1997