[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1996:

Økt omsetning i 1996


Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for om lag 627 milliarder kroner i 1996. Det var en økning på 9,7 prosent fra 1995. Omsetningen økte kraftig blant alle deler av energivareproduksjon.
Bedriftene innen energivareproduksjon omsatte for om lag 258 milliarder kroner i 1996, en økning på 20,8 prosent i forhold til året før. Omsetningen innen olje- og gassutvinning var om lag 162 milliarder kroner. I forhold til året før økte omsetningen med 17,4 prosent på grunn av økt oljeproduksjon og høyere råoljepriser.

Omsetningen innen oljeraffinering utgjorde om lag 20 milliarder, en vekst på 31,6 prosent i samme periode. Noe av oppgangen skyldes en periode med driftsstans ved ett av anleggene i 1995. De høye strømprisene og den kalde høsten bidrog også til økningen. Selv om omsetningen økte, medførte bensinkrigen lavere marginer for oljeselskapene.

Bedriftene innen kraftforsyning omsatte for om lag 76 milliarder kroner, en økning på 25,8 prosent fra året før. Dette til tross for at produksjonen ble redusert med 15 prosent. Året 1996 var preget av den såkalte kraftkrisen, lave vannmagasinbeholdninger, høye priser, lavt forbruk og økt import av kraft.

Blandet utvikling i industrien
Bedriftene innen industri og bergverksdrift omsatte for om lag 389 milliarder kroner i 1996, en økning på 4,3 prosent fra året før. Veksten var svakere enn i 1995, da omsetningen økte med 9,7 prosent i forhold til 1994.

Omsetningen innen konsumvarenæringene økte med 5,3 prosent fra 1995, til om lag 126 milliarder kroner. Størst bidrag til veksten i 1996 kom innen kjøttindustrien, mens bedriftene innen produksjon av drikkevarer hadde lavere omsetning enn året før. Møbelindustrien omsatte for om lag 7,8 milliarder i 1996, en økning på 8,8 prosent fra året før. Forlag og grafisk omsatte for om lag 28 milliarder, en økning på 5,2 prosent. Veksten i opplagstallene og produksjonen var lavere enn året før.

Bedriftene innen innsatsvareindustrien omsatte for om lag 160 milliarder kroner i 1996, en økning på 1,8 prosent fra året før. Blant næringene med vekst fra foregående år var kjemisk industri, gummi- og plastindustri og mineralproduktindustri. På den andre siden ble omsetningen lavere enn året før innen treforedling og metallindustrien. Hovedårsaken er lavere priser på tremasse og metaller.

Investeringsvareindustrien omsatte for om lag 83 milliarder i 1996, en økning på 2,7 prosent. Innen transportmiddelindustrien omsatte skipsverftene for om lag 22 milliarder kroner, en økning på 10,4 prosent fra året før. Markedet for fiskebåter var godt og skipsverftene tegnet kontrakter både med norske og utenlandske redere. Oljeplattformindustrien omsatte for om lag 21 milliarder kroner, en nedgang på 7,5 prosent. Ved utgangen av 1996 hadde imidlertid verftene en rekordhøy ordrereserve på om lag 18 milliarder.

Vi gjør oppmerksom på at tallene for olje- og gassutvinning og oljeraffinering er endret mer enn vanlig i forhold til forrige publisering, på grunn av mer detaljerte datakilder.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger beregnes de seks siste terminene på nytt. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Staveli Marthinsen, tlf. 21 09 47 45, e-post: tst@ssb.no eller Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@lynx.ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 26, 1997