[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 21, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, 1996:

Kraftig nedgang i antall dødsulykker


255 personer mistet livet i trafikken i 1996. Det er det laveste tallet siden 1955.

Det var 20 færre dødsofre i aldersgruppen 20-24 år i fjor, sett i forhold til året før. Derimot omkom over dobbelt så mange bilførere mellom 70 og 79 år i fjor.

17 barn under 15 år mistet livet i trafikken i 1996, to færre enn i 1995.

Færre ungdommer mistet livet
57 ungdommer i alderen 15-24 år mistet livet i fjor, mot 92 i 1995. De fem siste årene har i gjennomsnitt 89 personer mellom 15 og 24 år blitt drept i trafikken. Størst nedgang i antall omkomne hadde de mellom 20 og 24 år med 20 færre i fjor, sammenlignet med året før. Videre hadde aldersgruppene 15-17 og 18-19 år en nedgang på henholdsvis sju og åtte færre omkomne, sett i forhold til 1995.

13 av de omkomne var bilførere mellom 18 og 19 år. Dette var seks flere enn i 1995. Tallet på omkomne i denne aldersgruppen var imidlertid spesielt lavt i 1995, sett i forhold til tidligere år. Derimot gikk tallet på omkomne bilførere i aldersgruppen 20-24 år ned fra 25 i 1995 til 15 i 1996.

Til sammen 103 personer ble drept i aldersgruppen 25-64 år i 1996. Dette er 11 færre omkomne enn året før og 14 færre enn for årene 1991-1995.

25-29-åringer og 70-79-åringer utgjør en høy andel av alle omkomne bilførere i 1996, begge med nesten 17 prosent.

Tallet på omkomne personer over 64 år har vært ganske stabilt de siste årene. 78 personer i denne aldersgruppen mistet livet i 1996, mot 80 i 1995.

Flere omkomne mellom 70 og 79 år
Tallet på omkomne bilførere mellom 70 og 79 år økte fra ni i 1995 til 20 i 1996. Også gjennomsnittet de siste fem årene (1991-1995) viser halvparten så mange omkomne som i 1996.

Fire av de drepte bilførerne i fjor var over 79 år. Dette var fem færre enn året før, men like mange som for årene 1991-1995. 1995-tallet var imidlertid spesielt høyt, sett i forhold til tidligere år.

Motorsykkelulykker
Antall dødsulykker med tung motorsykkel gikk ned i 1996, mens flere personer kom til skade. Motorsykkelulykkene i fjor krevde 11 dødsofre. Dette er sju færre enn i 1995 og gjennomsnittstallet for perioden 1991-1995. Litt over 600 motorsyklister ble skadd i 1996. Dette er en økning på 13,6 prosent, sammenlignet med tallene for 1995.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 4]

Figur 4: Drepte bilførere, etter alder. 1996 og gjennomsnitt 1991-1995


[Figur 5]

Figur 5: Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1987-1996. 1987 =100


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 21, 1997