[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Leiebiltransport, 1995:

Omsetningen passerte 20 milliarder


Bedriftene i leiebilnæringen omsatte i gjennomsnitt for vel 1,6 millioner kroner i 1995. Det er flest bedrifter lokalisert i Akershus, mens Møre og Romsdal har den høyeste omsetningen per bedrift.
De 12 587 bedriftene innen leiebilnæringen omsatte for i alt 20,4 milliarder kroner i 1995. Dette gir en gjennomsnittlig omsetning per bedrift på 1,6 millioner kroner mot 1,5 millioner i 1994, en økning på 9,6 prosent. Antall sysselsatte i 1995 var 27 423. Omsetningen per sysselsatt var 745 000 mot 713 600 i 1994, en økning på 4,4 prosent.

Småbedriftene i flertall
Bare 4,4 prosent av bedriftene hadde en omsetning på 5 millioner kroner eller mer i 1995. Disse 558 bedriftene omsatte imidlertid for hele 9,5 milliarder kroner, eller 46,7 prosent av totalomsetningen. Til sammenligning var det vel 4 800 bedrifter som hadde under 0,5 million kroner i omsetning. Dette utgjorde 38,2 prosent av alle bedriftene, men bare 5,7 prosent av omsetningen. 60,5 prosent av bedriftene hadde færre enn to sysselsatte, bare 2,3 prosent hadde 10 eller flere sysselsatte.

Enkeltperson er den dominerende eieformen innen leiebilnæringen. 78prosent av bedriftene i 1995 var eid av enkeltpersoner. De stod for vel 39,7 prosent av omsetningen, og hadde nær 51,4 prosent av tallet på sysselsatte. 17,5 prosent av bedriftene var registrert som aksjeselskaper, men de stod til gjengjeld for 55,3 prosent av omsetningen og 43,1 prosent av antall sysselsatte. Det har bare vært små endringer i disse andelene de siste årene.

Det var flest leiebilbedrifter lokalisert i Akershus med 1 747. Oslo og Akershus hadde til sammen 22,5 prosent av alle bedriftene i næringen. Bedriftene i disse to fylkene sysselsatte vel 5 700 personer og omsatte i alt for 4,9 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige omsetningen per bedrift var imidlertid høyest i Møre og Romsdal med 2,4 millioner, fulgt av Aust-Agder med 2,3 millioner. Lavest var den i Finnmark med 1,3 millioner i 1995.

Om statistikken
Statistikken lages med utgangspunkt i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå. Et pågående prosjekt med å kvalitetssikre registeret, har ført til at bedriftstallet med videre er endret uten at dette nødvendigvis gir uttrykk for strukturelle endringer i næringen. Fra og med 1993 er bedriftene klassifisert etter EUs standard for næringsgruppering NACE Rev. 1. Fram til og med 1993 ble sysselsettingen definert som utførte årsverk. Fra og med 1994 er det beregnet et årsgjennomsnitt for antall sysselsatte personer.

Figur 2: Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i løpende priser. Millioner kroner


Ny statistikk

Leiebiltransport, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf.
62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no eller Jan
Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no. Vedleggstabeller side: 30-33.

Ukens statistikk nr. 19, 1997