[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1997:

Redusert kraftproduksjon i mars


Produksjonen av elektrisitet var på 9 587 GWh i mars, en nedgang på 14 prosent fra samme måned året før. Hittil i år er produksjonen redusert med 25 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens forbruket er redusert med vel 10 prosent.
Fyllingsgraden i vannmagasinene har de siste månedene blitt redusert i langt mindre grad enn det som er normalt for årstiden. Dette skyldes produksjonsnedgangen og at det har vært større tilsig enn normalt til magasinene.

I fylker med høy kraftproduksjon (over 8 000 GWh i året), ble produksjonen mest redusert i Rogaland, Nordland og Sogn og Fjordane i mars. Nedgangen var her på henholdsvis 55, 27 og 23 prosent fra samme måned året før. Produksjonen for hele landet er hittil i år redusert med 25prosent fra samme periode i fjor. Den store nedgangen i produksjonen har sammenheng med høy kraftimport og lavere forbruk som følge av blant annet høye kraftpriser. Nedgangen fra året før må imidlertid også sees i sammenheng med at produksjonen og forbruket i januar og februar i fjor var rekordhøyt.

Totalt forbruk av elektrisitet var på 10617 GWh i mars, en nedgang på om lag 6 prosent fra året før. Hittil i år har forbruket gått ned med litt over 10 prosent fra samme periode i fjor, mens importen er mer enn tredoblet. Forbruk innen kraftintensiv industri ble redusert med 1,4 prosent i mars fra samme måned i fjor. Forbruk innen produksjon av kjemiske råvarer gikk mest ned, med i overkant av 6 prosent.

Forbedret fyllingsgrad
Fyllingsgraden var i slutten av april (uke 18) på 24,2 prosent, noe som er 7,5 prosentenheter lavere enn median fyllingsgrad i perioden 1982-1991 (median betyr midtverdi). Til sammenligning var fyllingsgraden 23 prosentenheter under medianen i begynnelsen av året. I uke 18 var fyllingsgraden lavest i område 1, som omfatter Østlandet og deler av Sørlandet. Her var nivået på 15,8 prosent, og 8,4 prosentenheter under medianen for dette området. I begynnelsen av mai (ukene 18 og 19) er fyllingsgraden normalt på det laveste, mens vannreservene deretter begynner å stige som følge av at snøsmeltingen i fjellet tar til.

Store snømengder gir lavere spotpris
Gjennomsnittlig spotpris på tilfeldig kraft var på rundt 12 øre/kWh i mars og april. I mesteparten av 1996 og fram til midten av januar i år var prisen mellom 20 og 30 øre/kWh. Reduksjonen i spotprisen skyldes til dels forbedringen i fyllingsgraden. I tillegg er snømengdene i fjellet store mange steder i landet, slik at markedet forventer en kraftig økning i fyllingsgraden når snøsmeltingen kommer i gang.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper: 1) Produsenter av kjemiske råvarer, 2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og 3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 4]

Figur 4: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


[Figur 5]

Figur 5: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 19, 1997