[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1997

Nasjonalregnskap, revidert, 1995-1996:

Sterkere BNP-vekst enn tidligere antatt


Reviderte nasjonalregnskapstall viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) vokste med 5,3 prosent fra 1995 til 1996, regnet i faste priser. Det er 0,5 prosentenheter sterkere vekst enn det som ble presentert i de første anslagene for 1996. Også BNP-anslaget for 1995 er justert opp. For toårsperioden fra 1994 til 1996 vokste BNP totalt med 9 prosent.
Til sammenligning har gjennomsnittlig årlig BNP-vekst på 1990-tallet vært på 3,9 prosent. Både for 1995 og 1996 har oppjusteringen i BNP sammenheng med sterkere produksjonsvekst i Fastlands-Norge, særlig i tjenesteytende næringer.

Sterkere konsumvekst i offentlig forvaltning
Nye og mer fullstendige tall fra offentlige regnskaper samt nye beregningsmetoder for kapitalslit, har medført at både statlig og kommunalt konsum er revidert opp. Tallene viser en betydelig sterkere vekst fra 1994 til 1996 enn tidligere antatt. Fra 1995 til 1996 steg konsumet i statlig forvaltning med 4,2prosent og i kommunal forvaltning med 2,7 prosent, en oppjustering fra henholdsvis 1,7 og 1,5 prosent som ble presentert i Økonomisk utsyn i februar. Gjennomsnittlig vekst i offentlig konsum på 1990-tallet har vært på 2,9 prosent.

De reviderte tallene for konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner viser tilnærmet uendret vekst fra tidligere anslag. Det samme gjelder bruttoinvesteringer i fast kapital.

Sterk eksport- og importvekst i 1996
For 1995 er total eksport- og importverdi lite endret. For 1996 er derimot eksporten i løpende priser justert opp med 5,2 milliarder kroner, mens importen er justert opp med 9,7 milliarder i forhold til anslagene i Økonomisk utsyn. Dette har medført at endringen i eksporten fra 1995 til 1996, regnet i faste priser, er på 10,1 prosent, en oppjustering på nærmere 2 prosentenheter. Revisjonen av eksporttallene fordeler seg om lag likt på olje og gass, skip og tradisjonelle varer. På importsiden er det tradisjonelle varer og skip som er justert kraftig opp. Ifølge de nye nasjonalregnskapstallene steg importen, regnet i faste priser, totalt med 6,5 prosent mot 2,5 prosent i de tidligere anslagene.

Nedjustert overskudd
De nye tallene viser at utenriksregnskapet hadde et overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet på 73 milliarder kroner i 1996, en nedjustering på 2,5 milliarder fra anslagene presentert i februar. Dette skyldes blant annet nedjusteringen av eksportoverskuddet. Rente- og stønadsbalansen viser nå et underskudd på 20 milliarder kroner, mens anslaget i Økonomisk utsyn var på 22 milliarder kroner. For 1995 er overskuddet på driftsregnskapet på 31 milliarder kroner. Dette er 3 milliarder høyere enn tidligere presentert, og skyldes i hovedsak nye tall for reinvestert fortjeneste.

Tabeller
Vedleggstabellene til det reviderte nasjonalregnskapet for 1995 og 1996 og Offentlige finanser 1996 er tilgjengelig på Internett, fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: http://www.ssb.no

Inntektsregnskap 1995 og 1996
Det foreligger også reviderte inntektsregnskapstall etter hovedsektorer for året 1995. For året 1996 er det bare laget inntektsregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. Disse foreløpige tallene er også tilgjengelig på Internett, og vil bli presentert i Ukens statistikk nr. 20/97.

Ny statistikk

Nasjonalregnskap, revidert, 1995-1996.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer infomasjon: Ann Lisbeth Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no eller Pia Tønjum, tlf. 21 09 48 34, e-post: pet@ssb.no

Tabeller.

Ukens statistikk nr. 19, 1997