[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 17, 1997

Konjunkturbarometeret, 1. kv. 1997:

Nye tabeller

Fra og med 1. kvartal 1997 endres publiseringen. I tillegg til de vanlige tabellene med svarfordelinger og nettotall publiseres tidsserier for såkalte diffusjonsindekser. Disse er avledet av de respektive svarfordelingene og defineres generelt som; andelen som har svart: større + 0,5 * andelen som har svart: uendret.

En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom indeksen har en verdi lik 50 og er stigende så indikerer dette en tiltagende vekst for kjennetegnet, mens en fallende indeks fra et nivå over 50 indikerer avtagende vekst. En indeks lik 50 innebærer at like mange har svart vekst, som fall i kjennetegnet. Dersom indeksen har en verdi under 50 indikerer dette at kjennetegnets verdi faller.

Som et arbeidsredskap i analyse av tendenser i industrien kan en slik tolkningsmåte være nyttig ved bruk av diffusjonsindekser. En slik tolkning er klart mest relevant for spørsmål som kartlegger retningen på endringen i kjennetegnet.

I tolkningen av forventningsspørsmålene må det tas i betraktning at oppgavegiver bare har direkte kontroll på noen få kjennetegn, som for eksempel produksjon og sysselsetting. For andre spørsmål, for eksempel om etterspørsel og pris, vil oppgavegivere i praksis bare kunne gi kvalifiserte gjetninger.

I sine vurderinger av nåsituasjonen fokuserer spørsmålene på størrelsen på enkeltkjennetegn eller på forholdet mellom slike. I slike situasjonsvurderinger vil det subjektive elementet normalt være større og preges av virksomhetens aktuelle situasjon.

Ny statistikk

Konjunkturbarometeret, 1. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tom Andersen, tlf. 21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 17, 1997