[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 16, 1997

Jordbruksavlinger, 1996:

Brukbare avlinger i jord-bruket i 1996


Avlingene ble i 1996 noe større enn foregående år for de fleste kulturene. Det ble oppnådd brukbare avlinger i de fleste fylkene. Totalavlingen av korn og gras ble noe over gjennomsnittet for årene 1990-1995, mens avlingen av potet ble noe under gjennomsnittet.
Samlet avling fra eng til slått er utregnet til vel 3,4 millioner tonn, regnet som tørt høy. Dette er noe mer enn i 1995. Som gjennomsnitt for all eng til slått er avlingen utregnet til 718 kilo tørt høy per dekar i 1996, mot 704 kilo forrige år. Avlingene varierer fra 433 kilo høy per dekar i Finnmark til 1 036 kilo høy per dekar i Rogaland.

Ved førsteslått ble det høstet 4,75 millioner dekar eng, og ved etterslått 2,92 millioner dekar. I tillegg ble 1,35 millioner dekar beitet, slik at totalt areal til eng og beite var 6,1 millioner dekar.

Graset fra 56 prosent av engarealet ved førsteslåtten ble lagt i silo, og 22 prosent ble høstet som rundballer. Tilsvarende tall for etterslåtten var 59 og 31 prosent. Graset fra 20 prosent av engarealet ved førsteslått ble tørket til høy, og 2 prosent ble fôret opp ferskt. For etterslåtten ble 2 prosent høstet som høy, mens 7 prosent ble fôret opp ferskt.

Grønnfôr- og silovekster
Det ble dyrket grønnfôr- og silovekster på 402 000 dekar. Av dette var 206 000 dekar ettårig raigras og 176 000 dekar grønnfôrblandinger/kornvekster. Avlingen av ettårig raigras ble 3 113 kilo per dekar, for grønnfôrblandinger/ kornvekster 1 526 kilo. Totalavlingen av grønnfôr- og silovekster ble 955 000 tonn i 1996, mot 973 000 tonn året før.

Noe større potetavling
Det ble høstet 421 000 tonn poteter i 1996, mot 400 000 tonn i 1995. Økningen skyldes både større avling per dekar og noe større arealer. Gjennomsnittsavlingen for hele landet ble 2 311 kilo per dekar i 1996, mot 2 224 kilo i 1995. Hedmark er det store potetfylket. Hele 136 000 tonn, eller vel 32 prosent av potetavlingen, ble høstet der.

Brukbar kornavling
Samlet kornavling i 1996 er utregnet til 1,34 millioner tonn, mot 1,27 millioner tonn i 1995 og 0,99 million tonn i 1994. Gjennomsnittsavlingen av korn ble 400 kilo per dekar. I 1995 var den 363 kilo, i 1994 284 kilo per dekar. Dekaravlingene ble 434 kilo for hvete, 382 kilofor bygg og 414 kilo for havre. Avling og arealer for korn og oljevekster ble mer utførlig publisert i Ukens statistikk nr. 8/97.

Arealendringer - betydning for avlingsnivået
Etter 1990 har kornarealet blitt redusert med 270 000 dekar, mens arealet av fulldyrket eng har økt med om lag 400 000 dekar. En årsak til endret arealbruk er trolig overgangen til mer produksjonsnøytrale virkemidler i landbrukspolitikken, i form av reduserte kornpriser og økte arealtilskudd. Effekten av dette vil være en økning i kornavlingene, målt som kilo korn per dekar, som følge av at marginale kornarealer blir tatt i bruk til grasproduksjon.

Om statistikken
Statistikken bygger på Avlingsstatistikk for jordbruksvekster 1996, avlingsprognose fra Statens Kornforretning per 31. desember1996 og arealtall fra Søknad om produksjonstillegg per 31. juli 1996, foreløpige tall.

[Figur 3]

Figur 3: Eng til slått, fordelt etter høstemetode ved førsteslått. 1 000 dekar


Ny statistikk

Jordbruksavlinger, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Jordbruksstatistikk. Mer informasjon: Kjell Erik Kordal, tlf. 62 88 51 82, e-post: kor@ssb.no og Dagfinn Sve, tlf. 62 88 52 61, e-post: sda@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1997