[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 9, 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning,
4. termin 1996:

Svak økning i industrien


Industrien omsatte for 58 milliarder kroner i juli og august 1996. Dette er en økning på 0,6 prosent fra samme periode i 1995. Mineralprodukt- og metallvareindustriene hadde høyest vekst, mens transportmiddelindustri, treforedlingsindustri og kjemisk industri hadde størst nedgang i samme periode.
Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 105 milliarder kroner i 4. termin. Dette er en økning på 18,1 prosent i forhold til samme periode i 1995. Innen oljeutvinning økte omsetningen med 65,1 prosent, mens kraftforsyningen økte med 16,1prosent i samme periode.

Utviklingen i industrien
Mineralprodukt- og metallvareindustrien økte omsetningen med henholdsvis 21,9 og 10,6 prosent i samme periode. Det er generell oppgang innen mineralproduktindustrien, mens overflatebehandling og bearbeiding av metaller bidrar sterkest innen metallvareindustrien. Møbelindustrien omsatte for 1 048 millioner kroner, og dette er en økning på 13,7 prosent i den samme perioden.

Flere næringer bidrog til den lave veksten innen industrien. Transportmiddelindustrien, som omsatte for 2558 millioner kroner, hadde størst nedgang i forhold til 4. termin i 1995, med en nedgang på 21,7 prosent. I perioden januar til august i 1996 økte imidlertid omsetningen med 2,9 prosent sett i forhold til samme periode i 1995. Treforedlingsindustrien omsatte for 3 079 millioner kroner i 4. termin 1996, en nedgang på 10,1 prosent fra samme periode i 1995. Økt konkurranse på det europeiske markedet bidrar til lavere priser på blant annet papir. Også oljeraffinering, oljeplattformindustri og kjemisk industri har lavere omsetning enn i 4. termin 1995.

Energivarer
Omsetningen av energivarer var 49690 millioner kroner, en økning på 45,5 prosent fra samme periode i fjor. Den høye råoljeprisen og økt produksjon av råolje bidrar til veksten innen olje- og gassutvinning. Innen kraftforsyningen bidrar høye priser på grunn av lav fyllingsgrad i vannmagasinene og økt import av elektrisitet til veksten.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger, er alle terminene beregnet på nytt denne gangen. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Toril Staveli
Marthinsen, tlf. 21 09 47 45, e-post: tst@ssb.no eller Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 9, 1997