[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 9, 1997

Utenriksregnskap, desember 1996:

4,2 milliarder kroner i overskudd


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 4,2 milliarder kroner i desember 1996. Nedgangen i overskuddet i forhold til november kommer først og fremst som en følge av redusert eksport av andre varer og økning i renteutgiftene til utlandet. For hele året var overskuddet på 72,3 milliarder kroner. I 1995 var overskuddet på 28,4 milliarder kroner.
Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var i fjor på 96,1 milliarder kroner. Dette er 40,4 milliarder kroner mer enn i 1995. Overskuddet for perioden januar til desember 1996 fordeler seg på varer og tjenester med henholdsvis 88,0 og 8,1 milliarder kroner.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 3,8 milliarder kroner i desember 1996, mens gjennomsnittlig underskudd per måned var 2,0 milliarder kroner. For året under ett var underskuddet på rente- og stønadsbalansen i 1996 på 23,8 milliarder kroner.

Omvurderinger av fordringer og gjeld, hovedsakelig som følge av valutakurssvingninger, gav for 1996 et netto tap for Norge på 1,6 milliarder kroner. Norges nettofordringer på utlandet økte med 70,5 milliarder kroner i 1996, og var ved utgangen av desember 1996 anslått til 72,5 milliarder kroner.

Om statistikken
Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte og lignende, samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

[Figur 8]

Figur 8: Driftsregnskap. Januar-desember.
1995-1996. Millioner kroner


Ny statistikk

Utenriksregnskap, desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Halvard Hansen, tlf.
21 09 47 07, e-post: hah@ssb.no eller Bjørnar Ansnes, tlf. 21 09 48 35, e-post: ban@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 9, 1997