[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. januar 1997:

Moderat oppgang i produsentprisene


Produsentprisindeksen, totalindeksen, økte med 0,4 prosent fra 15. desember 1996 til 15. januar 1997. De noe høyere prisene på et bredt spekter av varer ble bare delvis oppveid av lavere priser på jordbruks- og treforedlingsprodukter. Fra januar 1996 til januar 1997, tolvmånedersveksten, steg indeksen med 2,3 prosent, etter 2,6 prosent i desember.
Gjennomnittlig pris på råolje, Brent Blend, som i stor grad påvirker forløpet i produsentprisindeksen, falt i januar til 23,35 dollar per fat. Og dette er en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med desember. Januarprisen ligger imidlertid vel 30 prosent høyere enn i januar 1996. Målt i norske kroner var januarprisen om lag 150 kroner per fat basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden, en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med desember 1996.

Delindeksen for utvinning av råolje og naturgass økte imidlertid med 2,4 prosent fra desember til januar. Økningen skyldes at noe lavere priser på råolje ble mer enn oppveid av økte priser på norsk gass. I salgskontraktene er gasspris blant annet knyttet til utviklingen i råoljepriser. Justeringen av gassprisene skjer imidlertid med et etterslep, der etterslepet kan variere fra kontrakt til kontrakt. En økning i pris på råolje på et gitt tidspunkt vil først få effekt på gasspris noen måneder eller kvartaler senere.

Industrien og markeder
Industriens produsentpriser sett under ett steg med 0,3 prosent fra desember til januar. Tolvmånedersveksten var i januar på 1,2 prosent, etter 1,6 prosent i desember. Industriens produsentpriser går sesongnormalt opp fra desember til januar. Oppgangen i januar i år var imidlertid noe svakere enn på samme tid i fjor, da prisene økte med 0,7 prosent.

Prisnivå og -utvikling ved eksport varierer normalt sterkere enn i hjemmemarkedet. Fra desember til januar var imidlertid økningen på 0,4 prosent for både hjemme- og eksportmarkedene. Tolvmånedersveksten i eksportprisene har gjennom de siste månedene vært klart sterkere. I januar var tolvmånedersveksten på eksport på 3,6 prosent, etter 3,9, 4,1 og 6,6 prosent i henholdsvis desember, november og oktober. Tolvmånedersveksten i hjemmemarkedet har vært langt mer stabil. I januar var veksten på 1,9 prosent, etter å ha ligget rundt 2 prosent gjennom siste halvdel av 1996.

Desember til januar
Sterkest bidrag til oppgangen i industriens produsentpriser fra desember 1996 til januar 1997 kom fra tradisjonell verkstedindustri, som hadde en økning på 0,9 prosent. Det var økning for et bredt spekter av varer, men det ble også registrert lavere priser for en del produkter. Tolvmånedersveksten i januar var 1,6 prosent, etter 1,9 prosent i desember. Også produksjon av kjemiske produkter gav et bidrag til oppgangen fra desember til januar. Prisene økte med 0,4 prosent, etter en nedgang på 0,6 prosent i forrige måned. Her var det i første rekke økte priser på raffinerte oljeprodukter som trakk opp. Tolvmånedersveksten for kjemiske produkter gikk i januar opp til 3,3 prosent, etter 2,9 prosent i desember.

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler og treforedling hadde negative bidrag til oppgangen i industriprisene fra desember til januar. Prisene på nærings- og nytelsesmidler falt med 0,4 prosent, etter uendrede priser i forrige måned. Lavere priser på kjøtt og flesk, enkelte kornprodukter med mer, ble bare delvis oppveid av noe høyere priser på mer bearbeidde produkter. Tolvmånedersveksten var i januar på 2,3 prosent, etter 3,5 prosent i desember. Prisene på treforedlingsprodukter falt forholdsvis sterkt med 2,4 prosent fra desember til januar, som følge av lavere priser på masseprodukter og papir til eksport og noe svakere priser på papir til hjemmemarkedet. Tolvmånedersveksten for treforedling var i januar på -5,0 prosent, etter -2,9 prosent i desember.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. januar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk, og er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk Ukens statistikk nr. 7, 1997