[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Ny prisstatistikk for næringseiendommer


Statistisk sentralbyrå vil i år starte opp med løpende produksjon av leie- og arealstatistikk for kontorlokaler. Det arbeides også med mulighetene for å utvikle en prisindeks for kontor- og forretningseiendommer.
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 1995/96 et pilotprosjekt, Prisstatistikk for næringseiendommer, med støtte fra Kredittilsynet, Finansdepartementet og Huseiernes Landsforbund. Målsettingen var å kartlegge mulighetene for å etablere statistikk og tilhørende modeller som kan følge utviklingen i prisen på næringseiendommer. Det ble gjennomført to uavhengige prøveundersøkelser: Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler og Omsetningsstatistikk for kontor- og forretningsbygninger. Undersøkelsene var begrenset til henholdsvis Oslo og Bærum og Oslo og Akershus.

Grunnlaget for undersøkelsen Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler er det nasjonale Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregister (GAB), drevet av Statens kartverk. Dette registeret inneholder alle bygninger i Norge etter at MABYGG-prosjektet er gjennomført. Et utvalg bygninger i Oslo og Bærum ble trukket ut til å
være med i prøveundersøkelsen. Opplysninger om leieinntekt, leiepris i nyinngåtte kontrakter, arealutnyttelse med mer, ble hentet inn i en egen skjemaundersøkelse. Den løpende statistikken vil i tillegg til Oslo og Bærum omfatte Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Omsetningsundersøkelsen skulle kartlegge mulighetene for å utarbeide en prisindeks for næringsbygg. Undersøkelsen omfattet tinglyste omsetninger av kontor- og forretningseiendommer i perioden 1994 til 1. halvår 1995. Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret gir opplysninger om kjøpesum, omsetningstype, beliggenhet og adresser til hjemmelshaveren. For å utarbeide prisindekser for kontor- og forretningseiendommer, er det nødvendig å korrigere for kvalitetsendringer over tid. En rekke tilleggsopplysninger ble derfor hentet inn i en egen skjemaundersøkelse. Statistisk sentralbyrå vil i 1997 samle inn og analysere data fra hele landet før det tas endelig stilling til om det skal utarbeides prisindekser for kontor- og forretningseiendommer.

Kilde

Gjennomføringen av prosjektet og resultatene er publisert i Rapporter 96/21, Prisstatistikk for næringseiendommer. Mer informasjon: Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 03, 1997