[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler, Oslo og Bærum, 1995:

7 prosent ledig kontorareal


Gjennomsnittlig årlig leieinntekt for kontorlokaler i Oslo og Bærum var vel 1 000 kroner per kvadratmeter i 1995. Andelen ledig kontorareal var om lag 7 prosent, viser Statistisk sentralbyrås nye leie- og arealundersøkelse i Oslo og Bærum.
Utleid kontorareal i kontor- og forretningsbygninger i Oslo og Bærum var i 1995 om lag tre millioner kvadratmeter. Undersøkelsen omfattet også andre bygningstyper. For de øvrige bygningstypene var utvalget for lite til å gi sikre nivåtall. Tallmaterialet gir likevel grunn til å anta at totalt utleid kontorareal i Oslo og Bærum er mer enn dobbelt så stort, når alle bygningstyper regnes med.

Det var stor variasjon i leieinntektene. Laveste og høyeste observerte leieinntekt per kvadratmeter var henholdsvis 144 og 2 840 kroner. Det var relativt små forskjeller i gjennomsnittlig leieinntekt mellom de fire sonene i Oslo. Bærum hadde den høyeste gjennomsnittlige leieinntekten, 1098 kroner per kvadratmeter.

Andelen ledig kontorareal i kontor- og forretningsbygninger var lavest i Oslo vest med 3,8 prosent og høyest i Bærum med 9,5 prosent.

5 000 kroner kvadratmeteren for næringsbygg
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for kontor- og forretningseiendommer i Oslo og Akershus var vel 5 000 kroner i perioden 1994 til 1. halvår 1995. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås undersøkelse over tinglyste omsetninger av kontor- og forretningseiendommer. I Oslo vest og Bærum lå gjennomsnittlig kvadratmeterpris på nærmere 8 000 kroner, mens kvadratmeterprisen i øvrige Oslo og Akershus lå på et nivå i underkant av 3 500 kroner. Det var stor spredning i prisene per kvadratmeter; fra 149 til hele 29666 kroner. Tallene bygger på 143 observasjoner av i alt 351 omsetninger og er derfor relativt usikre.

Begge undersøkelsene er knyttet til pilotprosjektet Prisstatistikk for næringsbygg som er beskrevet i egen artikkel.

Ny statistikk

Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler, Oslo og Bærum, 1995.
Statistikken vil bli publisert i Ukens statistikk hvert halvår og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post:art@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997