[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Utenriksregnskap, oktober 1996:

57,4 milliarder kroner i overskudd


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 57,4 milliarder kroner i perioden fra januar til oktober 1996. Det er en økning på 32,1 milliarder fra samme periode året før. I oktober 1996 alene var overskuddet 4,9 milliarder kroner.
Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var i de ti første månedene i fjor på 76,5 milliarder kroner, 28,7 milliarder kroner mer enn tilsvarende periode i 1995. Overskuddet for perioden fra januar til oktober 1996 fordeler seg på varer og tjenester med henholdsvis 70,6 og 5,9 milliarder kroner.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 19,0 milliarder kroner for perioden fra januar til oktober 1996. For tilsvarende periode i 1995 var underskuddet 22,5 milliarder kroner.

Omvurderinger av fordringer og gjeld, hovedsakelig som følge av valutakurssvingninger, gav for perioden fra januar til oktober 1996 et nettotap for Norge på 3,3 milliarder kroner. Norges nettofordringer på utlandet økte med 54,0 milliarder kroner i samme periode. Med utgangspunkt i ny statistikk for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet per 31. desember 1995, kan Norges nettofordringer overfor utlandet ved utgangen av oktober 1996 anslås til 56 milliarder kroner.

Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av spesielle forhold er større usikkerhet i tallene for oktober. Dette fører til at avvikene i kapitalregnskapet er større enn normalt.

Om statistikken
Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte og så videre, samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

[Figur 7]

Figur 7: Driftsregnskap. Millioner kroner


Ny statistikk

Utenriksregnskap, oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Halvard Hansen, tlf. 21 09 47 07, e-post: hah@ssb.no eller Bjørnar Ansnes, tlf. 21 09 48 35, e-post: ban@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997