[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Utenrikshandelen med varer, desember 1996. Foreløpige tall:

Eksportverdien passerte 300 milliarder i 1996


Norge eksporterte varer for 309 milliarder kroner i 1996. Det er første gang årlig eks-portverdi er høyere enn 300 milliarder, og det var 21 prosent høyere eksportverdi enn i 1995. Vi må tilbake til 1989 for å finne en høyere årlig prosentvis eksportvekst.
Råolje og naturgass stod for halvparten av eksportverdien, og denne eks-porten var 38 prosent høyere enn i 1995. Vi importerte varer for 215 milliarder i 1996, en økning på 6,2 prosent. Overskuddet på handelsbalansen med utlandet ble dermed 95 milliarder, det høyeste overskuddet noengang. I 1995 var overskuddet 54 milliarder.

Økte råoljepriser
Bak den økte eksportverdien av olje og gass ligger både økte råoljepriser og økt olje- og gassproduksjon, blant annet som følge av at Troll- og Heidrunfeltet har kommet i produksjon. Vi eksporterte i 1996 i overkant av en milliard fat råolje, en volumøkning på 12 prosent fra året før. Foreløpig gjennomsnittlig oljepris for 1996 er 132 kroner per fat, mot en gjennomsnittspris for 1995 på 106 kroner per fat. Vi eksporterte i 1996 38 milliarder kubikkmeter gass, 37 prosent mer enn i 1995.

Tradisjonelle varer
Eksporten av tradisjonelle varer var på 154 milliarder kroner i 1996. Det er en økning på 8,0 prosent fra året før. Handelsbalansen med tradisjonelle varer viser dermed et underskudd på 61 milliarder kroner, 1 milliard mer enn i 1995.

Eksporten av fisk var på 21,4 milliarder kroner i 1996, en økning på 11 prosent fra året før. Eksporten av metaller, unntatt jern og stål, falt med 3,7 prosent og utgjorde 20,6 milliarder kroner. Fisk har dermed overtatt disse metallenes posisjon som vår viktigste tradisjonelle eksportvare.

Størst økning var det likevel for raffinerte oljeprodukter, som økte med 36 prosent til 12 milliarder. Også for flytende propan og butan var det stor økning, hvor eksportverdien på 3,8 milliarder kroner var 930 millioner kroner eller 36 prosent høyere enn i 1995.

Mer eksport av maskiner
Mens eksportverdien av andre metaller falt i 1996, økte eksporten av jern og stål med 10 prosent til 8,3 milliarder kroner. Det var ellers høy eksport av maskiner i 1996. Av maskingruppene var det bare for telekommunikasjonsapparater at det ikke var betydelig eksportøkning. Eksporten av elektriske maskiner økte med 1 milliard, eller 24 prosent. Økningene var også store for maskiner for spesielle in-dustrier, generelle industrimaskiner og kraftmaskiner. Derimot var det redusert eksport av flere typer treforedlingsprodukter. Særlig stort var fallet for papirmasse/-avfall, med 830 mil-lioner, mens papir/papp falt med 450 millioner og tømmer/trelast falt med 95 millioner.

Høy elektrisitetsimport
Av importøkningen i 1996 på 12,6 milliarder kroner var økningen størst for elektrisk kraft. Vi importerte 13,2 TWh til en verdi av 3,3 milliarder
kroner, mot 2,2 TWh til en verdi av 250 millioner kroner i 1995.

Vi importerte kjøretøyer for 19,2 milliarder kroner, en økning på 16 prosent fra 1995. Det var også høy import av maskiner. Importen av maskiner for spesielle industrier økte med 1,3 milliarder kroner, og det var også betydelige økninger for kraftmaskiner, metallbearbeidingsmaskiner og generelle industrimaskiner.

Det var også økt matimport i 1996. Importen av korn og kornvarer økte med hele 43 prosent, og det gav en importverdi på 1,8 milliarder kroner. Importen av fisk økte med 14 prosent til 2,5 milliarder kroner, mens importen av frukt og grønnsaker økte med 9 prosent og utgjorde 3,3 milliarder.

Høy olje- og gasseksport i desember
I desember var eksporten 27,6 milliarder kroner, 22 prosent mer enn i desember 1995, mens importen var på 18,3 milliarder kroner, 16,2 prosent mer enn i desember 1995. Eksporten av råolje og naturgass økte med 38 prosent, og utgjorde 15,3 milliarder, mens eksporten av tradisjonelle varer økte med 6,4 prosent og utgjorde 12,2 milliarder.

Det var bearbeidede olje og gassprodukter som viste klart størst eksportøkning i desember. Vi eksporterte raffinerte oljeprodukter for 1,4 milliarder kroner, og foredlet gass for 370 millioner. For begge disse varegruppene var det mer enn en fordobling fra desember 1995. Vi importerte elektrisk kraft for 380 millioner kroner, mot bare 4 millioner i desember 1995. Importen av malmer og metallavfall økte med 330 millioner kroner, og utgjorde 880 millioner kroner i desember, mens importen av kjøretøyer ble mer enn fordoblet i forhold til desember 1995, og utgjorde 2,3 milliarder kroner.

Sesongjusterte tall
Sesongjusterte tall viser en eksportøkning på 6,1 prosent for perioden fra oktober til desember sammenlignet med perioden fra juli til august. For tradisjonelle varer var det en økning på 3,6 prosent når vi sammenligner disse periodene. Importen økte med 1,0 prosent.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår derimot i utenriksregnskapet som blir publisert senere, og som også omfatter rente- og stønadsbalansen med utlandet. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

[Figur 8]

Figur 8: Eksport i løpende kroner. Millioner kroner


Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, desember 1996. Foreløpige tall.
Statistikken gis ut hver måned i Ukens statistikk og i Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Tallene er tilgjengelige ved Kundetjenesten, Utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Lars A. Lunde, tlf. 21 09 47 08, e-post: lal@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997