[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. desember 1996:

Sterkere råoljepris


Produsentprisindeksen totalt steg med 0,1 prosent fra november til desember 1996. Økte priser på råolje var en viktig faktor bak utviklingen. Fra desember 1995 til desember 1996, tolvmånedersveksten, steg indeksen med 2,6 prosent, etter 2,8 prosent i november. Årsveksten fra 1995 til 1996 var 2,2 prosent.
Totalindeksen gikk opp igjen i desember etter en moderat nedgang i november. Utviklingen gjennom de siste månedene har i stor grad vært påvirket av den internasjonale utviklingen i råoljemarkedene. Prisen på råolje steg sterkt i oktober, falt noe av i november, men tok seg opp igjen i desember. Den endte da opp på oktobernivå. I desember ble gjennomsnittlig råoljepris, Brent Blend, på 24 dollar per fat. Omregnet til norske kroner tilsvarer dette om lag 154 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden. De første noteringer for 1997 tyder på en fortsatt høy råoljepris.

Industrien
Industriens produsentpriser totalt falt med 0,2 prosent fra november til desember, etter en nedgang på 0,3 prosent fra oktober til november. Utviklingen preges av noe lavere priser på enkelte treforedlingsprodukter, kjemiske varer og metaller. Internasjonalt er det tegn på en bedring i metallprisene. Aluminiumprisene gikk opp vel 10 prosent fra november til desember på London Metal Exchange. Også kopperprisene har styrket seg noe gjennom de siste månedene. Tolvmånedersveksten i industrien falt i desember til 1,6 prosent, etter 2,4 og 1,9 prosent i henholdsvis oktober og november. Fra 1995 til 1996 steg industriens produsentpriser med 1,9 prosent.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. desember 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 03, 1997