[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 03, 1997

Strategiplan 1997-


Statistisk sentralbyrå utarbeider nå en ny strategiplan for de nærmeste årene. En foreløpig utgave ble rett før jul sendt til høring til representanter for oppgavegivere, til registereiere og til viktige brukere av statistikk og analyser fra Statistisk sentralbyrå. Høringsfristen er satt til 14.februar.
Høringsutgaven legges også ut på Statistisk sentralbyrås Web-tjeneste på Internett. Slik kan også andre enn dem som har fått den tilsendt sette seg inn i stoffet og eventuelt sende inn merknader.

Strategiplan 1997- viser hvordan Statistisk sentralbyrå tenker seg utviklingen i den offisielle statistikken og i den forsknings- og analysevirksomheten som utføres av institusjonen. Den nærmere konkretisering av planene og tempoet i endringene vil det bli gjort rede for i de årlige virksomhetsplanene.

Strategiplan 1997- berører i klartekst både forholdet til internasjonale organisasjoner, bevilgende myndigheter, oppdragsgivere og kjøpere av tjenester fra Statistisk sentralbyrå, forholdet til oppgavegiverne, både oppgavebyrde og datainnsamling, og forholdet til brukerne inklusive alle former for formidling. Også avsnittene om kvalitet vil være viktige for brukerne. Det redegjøres dessuten for de hovedprioriteringer som legges til grunn ved valg av sentrale satsingsområder for statistikk og forskning.

Det tas sikte på at endelig utgave av Strategiplan 1997- for Statistisk sentralbyrå skal foreligge i løpet av våren 1997. Mer informasjon:
Torstein Bye, tlf. 21 09 49 44, e-post: tab@ssb.no eller Bjørg Moen, tlf. 21 09 45 08, e-post:bjm@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 03, 1997