[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1-2, 1997

Bruktboligprisene, 3. kvartal 1996:

Eneboliger 18 prosent dyrere i Akershus


Prisene på brukte boliger steg knapt 2 prosent fra 2. til 3. kvartal 1996, og ligger i 3. kvartal 1996 vel 8 prosent over nivået ett år tidligere. Prisstigningen har vært sterkest i Akershus, unntatt Bærum, det siste året. Her steg prisene på brukte eneboliger vel 18 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal 1996. Prisene på blokkleiligheter og småhus steg henholdsvis 13 og 7 prosent i dette fylket.
I Akershus, unntatt Bærum, var prisøkningen om lag 3 prosent for alle boligtyper fra 2. til 3. kvartal 1996. I dette området har bruktboligprisene steget vel 50 prosent siden bunnnivået i 1. kvartal 1993.

10 prosent dyrere i Oslo og Bærum
I Oslo inkludert Bærum steg bruktboligprisene 10,3 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal 1996. Her har prisene på småhus steget mest, 14,1 prosent. For blokkleiligheter og eneboliger er økningen henholdsvis 10,9 og 5,5 prosent. Fra 2. til 3. kvartal 1996 steg bruktboligprisene minst i dette området av landet, 1,2 prosent.

Dyrest i Oslo og Akerhus
Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte eneboliger som ble omsatt i 1. til 3. kvartal 1996, viser at Oslo er dyrest med 8 531 kroner per kvadratmeter bruksareal. I Akershus er gjennomsnittsprisen 6 478 kroner. Deretter følger Troms fylke med 5 494 kroner per kvadratmeter. På bunn finner vi Nord-Trøndelag med 4 193 kroner per kvadratmeter bruksareal. Bruksarealet inkluderer mer enn boligarealet, blant annet kjeller og boder i eneboliger og småhus. Fellesareal i boligblokker inkluderes ikke.

Opp 9 prosent i Stavanger, Bergen og Trondheim
I prissonen Stavanger, Bergen og Trondheim steg bruktboligprisene 2,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 1996, og lå i 3. kvartal 8,5 prosent over nivået ett år tidligere. Eneboligprisene har steget mest, 10,2 prosent. I områdene utenfor de største byene og Akershus steg prisene 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal. Fra 3. kvartal 1995 er økningen 6,6 prosent.

Om statistikken
Statistisk sentralbyrås prisstatistikk på brukte boliger er basert på tinglyste omsetninger i fritt salg fra det nasjonale Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Boligene er inndelt i tre hustyper; eneboliger, småhus (tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i kjede) og blokkleiligheter. Landet er inndelt i de fire sonene Oslo med Bærum, resten av Akershus, storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim og resten av landet. Det utarbeides prisindekser for alle hustyper innen hver sone. Indeksberegningene for 3. kvartal 1996 baserer seg på til sammen 7 905 boligomsetninger.

Statistisk sentralbyrå publiserer i tillegg Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) prisstatistikk for borettslag. Prisindeksene er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig totalpris (innskudd + andel fellesgjeld i borettslaget), og korrigeres ikke for eventuelle kvalitetsendringer i boligmassen slik Statistisk sentralbyrås indekser gjør.

Ny statistikk

Prisindeks, bruktbolig, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Ingvei Seliussen, tlf. 62 88 55 15, e-post: ins@ssb.no eller Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 1-2, 1997