[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Kostnadene øker i de
private familiebarnehagene


Fra 1994 til 1995 har gjennomsnittlig kostnad per time for en barnehageplass i private familiebarnehager økt med nær 7 prosent. Dette er første året kostnadene har økt siden regist-rering av regnskapstall for de private barnehagene startet i 1992.

Likevel er det fortsatt stor forskjell mellom hva en plass koster i familiebarnehagene i forhold til i de vanlige private barnehagene. I 1995 var kostnadene per time for barn i aldersgruppen 0-2 år drøyt 40 kroner i vanlige barnehager og snaut 29 kroner i familiebarnehager. I forhold til 1994 var dette en økning på 2,2 prosent for de vanlige barnehagene og 6,9 prosent for familiebarnehagene.

Ser en på hele perioden fra 1992 til 1995, har kostnaden per time for en barnehageplass økt med 3,7 prosent i de vanlige barnehagene og 1,4 prosent i familiebarnehagene.

Tallene for 1995 viser at Troms og
Rogaland hadde de høyeste kostnadene per time i vanlige barnehager. Lavest lå Hedmark og Sogn og Fjordane. For familiebarnehagene var kostnadene per time høyest i Hordaland og Troms, og lavest i Oppland og Sogn og Fjordane.

Samlede bruttoutgifter for barnehagene, uten investeringer, var 3 139 millioner kroner. Av dette var drøyt 96 prosent driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter utgjorde snaut 83 prosent av driftsutgiftene.

Om statistikken
Undersøkelsen omfatter de private barnehagene som har vært i drift hele året. For 1995 er dette 1 996 vanlige barnehager, 688 familiebarnehager og 29 kombinerte barnehager, i alt 2 713 enheter. Undersøkelsen av private barnehagers økonomi er utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

[Figur 4]

Figur 4: Private barnehager. Kostnader per time (kroner) i vanlige barnehager og familiebarnehager. Barn i ulike aldersgrupper. Hele landet. 1995


Ny statistikk

Årsregnskap for private barnehager, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Thorstein Ouren, tlf. 62 88 52 71, e-post: tou@ssb.no, eller Mona Paulsrud, tlf. 62 88 52 73, e-post: mpa@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 51-52, 1996