[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Godsbilene transporterer mer


Veksten i innenlandsk godstransport med lastebil fortsetter. Både transportert mengde og transportarbeidet økte i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig gikk tomkjøringsandelen ned og både kapasitetsutnytting på turer med last og gjennomsnittlig transportlengde per tonn økte.

Norske lastebiler fraktet 1. halvår i år nesten 102 millioner tonn gods. Dette er 9 prosent mer enn i samme periode året før. Biler i egentransport bidrog mest til økningen i transportmengden. Transportarbeidet steg med 14 prosent, og utgjorde nesten 5 milliarder tonnkilometer i 1. halvår. Biler i leie-transport økte sin andel av transportarbeidet fra 75 til 78 prosent fra
1. halvår i fjor. Den gjennomsnittlige transportlengden økte følgelig mer for biler i leietransport enn for biler i egentransport. Den samlede transportlengden per tonn økte i samme perioden fra snaut 47 til 49 kilometer.

Færre kjører tomt
Lastebilenes samlede kjørelengde, inkludert kjøring uten last, var snaut 1,2 milliarder kilometer 1. halvår. Dette er en svak nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Biler i leiebiltransport stod for 44 prosent av samlet kjørelengde. Andelen kjørte kilometer med last, økte derimot med nesten 6 prosent. Følgelig gikk tomkjøringsandelen ned, fra om lag 39 til 35 prosent i 2. halvår i år. Godsbilenes kapasitetsutnytting på turer med last økte fra 59 til 60 prosent.

Massetransport dominerer
Frakt av grus, sand, sement, jord og stein mv. utgjorde 43 millioner tonn, eller nesten 43 prosent av de totale transportene. Sammenlignet med
1. halvår i fjor var det en økning på vel 7 prosent. Biler i leietransport stod for nesten 59 prosent av massetransportene. Frakt av stykkgods og metallprodukter mv. har imidlertid størst betydning for transportarbeidet. Andelen av totale tonnkilometer i 1. halvår i år var på om lag 38 prosent, eller vel 1,9 milliarder tonnkilometer. Biler i leietransport utførte nesten 80 prosent av dette.

Om statistikken
Undersøkelsen omfatter innenlandsk leie- og egentransport, og bygger på kjørerapporter fra et utvalg lastebiler med inntil 30 tonn totalvekt, spesialbiler for godstransport samt varebiler og kombinerte biler med nyttelast
1,0 tonn og over. Utvalget på 2 500 biler trekkes hvert kvartal fra Vegdirektoratets kjøretøyregister. På grunnlag av dette utvalget beregnes totaltall for hele bestanden. De beregnede totaltallene vil være beheftet med en viss statistisk usikkerhet, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje. Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse. Nyttelast: Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for. Innenlandske transporter: Transporter med både på- og avlessing i Norge. Egentransport: Transport av eget gods for egen regning.

[Figur 3]

Figur 3: Transportmengde innenlands for norske godsbiler. Leie- og egentransport.
Kvartal. Millioner tonn


Ny statistikk

Lastebilundersøkelsen, 1. halvår 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Hovedtall publiseres i tillegg i Norges offisielle statistikk ( NOS ) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post:aww@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Tabeller

* Tabell 3-1:

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996