[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Få arbeidsledige asiater kommer i jobb i løpet av et år


Av de registrerte helt arbeidsledige fra Asia og Afrika i november 1993 var henholdsvis 15 og 16 prosent i ordinært arbeid ett år etter. Tilsvarende andel for hele befolkningen var 31 prosent. 56 prosent av de arbeidsledige fra Asia og Afrika i november 1993 var også arbeidsledige eller på tiltak ett år senere.

Arbeidslediges tilknytning til arbeidsmarkedet over tid, varierer en god del med personenes landbakgrunn. Dette viser tall fra en nyutviklet statistikk i Statistisk sentralbyrå som omfatter hele befolkningen i alderen 16-74 år.

Overgangen fra arbeidsledighet i november 1993 til ordinært arbeid ett år senere var minst vanlig blant inn-
vandrerne fra Afrika og Asia. Men det var mest vanlig blant de nordiske innvandrerne og befolkningen generelt. 31 prosent av alle i befolkningen og 29 prosent av dem fra Norden som var arbeidsledige i november 1993 hadde fått seg jobb i november 1994. Tilsvarende andel for asiatene og afrikanerne var henholdsvis 15 og 16 prosent.

Det var vanligst blant innvandrerne fra Asia, Afrika og Øst-Europa å gå fra arbeidsledighet i 1993 til opplæringstiltak i 1994. Tilsvarende overgang var minst vanlig blant vesteuropeiske innvandrere. Når det gjelder overgangen fra arbeidsledighet i 1993 til sysselsettings- og attføringstiltak i 1994, så skjedde denne hyppigst blant dem fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Andelen som gikk fra ledighet i 1993 til sysselsetings- og attføringstiltak året etter var imidlertid nesten like stor for dem fra Norden, Vest-Europa ellers og fra Øst-Europa. Med opplærings-, sysselsettings- og attføringstiltak menes her tiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten.

Arbeidsledig i både 1993 og 1994
38 prosent av de registrerte arbeidsledige fra Nord-Amerika og Oseania i november 1993 var også arbeidsledige ett år senere. Dette gjaldt 36 prosent av asiatene, 34 prosent av afrikanerne og 28 prosent av dem fra Norden. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 27 prosent.

Afrikanerne var den landgruppa som hadde størst andel, med 9 prosent, som gikk fra arbeidsledighet i november 1993 til å være sosialhjelpmottaker ett år etter. Denne typen overgang var minst vanlig i befolkningen sett under ett og blant innvandrerne fra Norden og Vest-Europa ellers.

[Figur 2]

Figur 2: Bosatte i alt og førstegenerasjonsinnvandrere, etter landbakgrunn i alderen
16-74 år som var registrert helt arbeidsledig i november 1993, etter status i
november 1994. Prosent


Ny statistikk

Innvandreres tilknytning til arbeidsmarkedet. Bruttoendringer mellom november 1993 og november 1994.
Mer detaljerte opplysninger er gitt i Notater 62/96. Mer informasjon: Morten Kjelsrud, tlf. 21 09 47 73, e-post: mok@ssb.no eller Helge Nome Næsheim, tlf. 21 09 47 83, e-post: hnn@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996