[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Ny varestatistikk over industriproduksjonen


Statistisk sentralbyrå publiserer nå varetall for industri og bergverksdrift for 1995. Varetallene er utarbeidet etter en ny felles europeisk standard, og aktualiteten er kraftig forbedret i forhold til tidligere.

Statistisk sentralbyrå har lagt om den årlige produksjonsstatistikken for industri og bergverksdrift. Statistikken omfatter produksjon og salg av ulike varer produsert i industri- og bergverksnæringer, samt enkelte industrielle tjenester.

Felles europeisk prosjekt
Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å følge en rekke forordninger som regulerer produksjonen og rapporteringen av statistikk til Eurostat, EUs statistiske kontor. Statistisk sentralbyrå utarbeider og rapporterer statistikk over industriproduksjonen i Norge etter retningslinjer gitt i den såkalte Prodcomforordningen. Prodcom er forkortelsen for PROduction COMmunautaire, fellesskapets produksjon, og betegnelsen for EUs system for produksjonsstatistikk for industri og bergverksdrift.

De ulike varene som undersøkelsen omfatter defineres ut fra en vareliste utarbeidet av Eurostat, europeiske bransjeorganisasjoner og nasjonale statistikkbyråer. Varelisten inneholder over 5 700 ulike varer, og den inkluderer også industrielle tjenester. For hver vare innhentes mengde og verdi av den produksjon som er solgt i løpet av året. I tillegg innhentes total produsert mengde i perioden for enkelte varer.

Implementeringen av Prodcom innebærer at man har fått et felles rammeverk i EØS-området for produksjonsstatistikk, og at alle medlemslandene og Norge rapporterer data for enkeltprodukter til Eurostat etter en felles vareliste. Produksjonsopplysningene blir dermed enhetlige og sammenlignbare mellom de ulike landene. En rekke land i Øst-Europa bygger opp nye statistikksystemer, og mange av disse landene tilpasser seg Prodcomforordningen.

Bruk av statistikken
Produksjonsstatistikken gir opplysninger om hvilke varer som produseres, og solgt mengde og verdi av disse varene. Prodcomdataene vil sammen med eksport- og importdata gi markedsstørrelsen for ulike varer i forskjellige land, og varedataene vil etter hvert kunne sammenlignes med europeiske totalstørrelser. Vareopplysningene vil som før inngå i nasjonalregnskapets produktkryssløp og i miljøstatistikkens materialstrømsanalyser.

Statistikk for 1995
Statistisk sentralbyrå har i år innhentet og bearbeidet produksjonsdata for industri og bergverksdrift for året 1995. Undersøkelsen er basert på oppgaver fra drøyt 2 200 foretak som har virksomhet i industri- og bergverksnæringene. Til sammen står foretakene i undersøkelsen for rundt 90 prosent av industriproduksjonen.

Tidligere forelå resultatene fra produksjonsstatistikken, som etter gammelt opplegg sist er utarbeidet for 1993, om lag 20 måneder etter undersøkelsesåret. Aktualitetsforbedringen har sammenheng med tidligere innsendingsfrist og et mer effektivt produksjonsopplegg.

Det ble rapportert produksjon av i alt 1 800 forskjellige produkter klassifisert i bergverksdrift og industri. De fleste varene hadde få produsenter, og for kun 300 varer var det mer enn fem foretak som produserte samme vare. Hele 850 varer ble bare produsert av ett foretak.

Konfidensialitet
For at opplysninger ikke skal kunne tilbakeføres til oppgavegiver publiseres ikke data for produkter som færre enn tre foretak produserer. Varedata undertrykkes også der ett foretak har over 90 prosent markedsandel og der to foretak har en markedsandel på over 95 prosent. Disse kravene medfører at bare om lag 500 av i alt 1 800 rapporterte varer er publiserbare, og dette illustrerer ett av problemene med detaljert varestatistikk i et lite land.

Ny statistikk

Industristatistikk, 1995.
Statistikken vil bli utgitt årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Knut Utvik, tlf. 21 09 47 64, e-post: kut@ssb.no eller Richard Ragnarsøn, tlf. 21 09 46 88, e-post:rir@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996