[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Fortsatt sterk utlånsvekst


Utlån til publikum fra finansinstitusjonene fortsetter å øke. I løpet av 3. kvartal i år økte utlånene med 19 milliarder, og utgjør nå totalt 885 milliarder kroner. Med en økning på 17 millarder siden 2. kvartal er det bankene som står for det meste av utlånsveksten. Bankenes utlån til publikum utgjorde 567 milliarder ved utgangen av 3. kvartal. Finansieringsforetakene har hatt økning i utlånene med 2 milliarder over samme periode. Utlån fra statlige låneinstitutter var i 3. kvartal på 172 millioner og fra forsikringsselskaper 54 millioner, hvilket tilsvarer tallene fra forrige kvartal.

Bankene har den største andelen av utlån til publikum med 64 prosent per 3. kvartal 1996, den samme andelen som i forrige kvartal. Ser vi på utviklingen det siste året har bankene økt sine markedsandeler med 4 prosentpoeng, mens de andre finansinstitusjonene har redusert sin andel med 1-2 prosentpoeng. Publikum lånte 172 milliarder fra de statlige låneinstituttene i 3. kvartal, en reduksjon på 5 milliarder sammenlignet med 3. kvartal 1995. Ser vi på utviklingen det siste året har bankene økt sine markedsandeler med 4 prosentpoeng, mens de andre finansinstitusjonene har redusert sin andel med 1-2 prosentpoeng. Publikum lånte 172 milliarder fra de statlige låneinstituttene i 3. kvartal, en reduksjon på 5 milliarder sammenlignet med 3.kvartal i fjor.

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i banker, kredittforetak og livsforsikringsselskaper har holdt seg stabil gjennom 3. kvartal. Den er nå på 7,1 prosent i forretningsbanker og sparebanker, 7,0 prosent i kredittforetak, og 6,1 prosent i livsforsikringsselskap. I de statlige låneinstituttene falt renten med 0,6 prosentpoeng, og er nå nede i 5,2 prosent. Fra 3. kvartal i fjor har den gjennomsnittlige utlånsrenten i banker, kredittforetak og livsforsikringsselskaper falt med mellom 0,5 og 0,7 prosentpoeng, mens utlånsrenten i de statlige låneinstituttene har falt med 1,1 prosentpoeng.

Ved utgangen av 3. kvartal i år utgjorde total forvaltningskapital i finansinstitusjonene 1 733 milliarder kroner, en økning på 42 milliarder siden 2. kvartal. Bankene har hatt en stabil andel på ca. 50 prosent av denne forvaltningskapitalen. Utlån til publikum fra finansinstitusjonene utgjorde 885 milliarder kroner, det vil si om lag 51 prosent av den samlede forvaltningskapitalen. Statlige låneinstitutter er den gruppen som har størst andel av utlån til publikum i forhold til sin forvaltningskapital. Deres utlånsportefølje utgjorde hele 86 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 3.kvartal i år. Tilsvarende andel var for bankene 66 prosent, for finansieringsforetakene 64 prosent, og for for-

sikringsselskapene 17 prosent.

Om statistikken
Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 1996 gått over til å presentere kvartalstall for finansinstitusjonene. Endringen i publiseringsform og hyppighet har bakgrunn i at Norges Bank fra 1. januar 1996 tok over arbeidet med innhenting av detaljerte regnskapstall for private og offentlige banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

I den offisielle kvartalsstatistikken er grupperingen av finansinstitusjonene basert på EUs standard for næringsgruppering NACE. Statlige låneinstitutter grupperes i NACE sammen med finansieringsforetak. I kvartalsstatistikken er det imidlertid gitt separate tall for de statlige låneinstituttene med bakgrunn i deres sterke posisjon på lånemarkedet.

[Figur 11]

Figur 11: Finansinstitusjoner. Utlån til publikum. Prosent. 3. kvartal 1996


[Figur 12]

Figur 12: Finansinstitusjoner. Gjennomsnittlig rente på utlån. Prosent p.a.


Ny statistikk

Finansinstitusjoner, 3. kv. 1996.
Statistikken publiseres hvert kvartal i Ukens statistikk og i Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall. Mer informasjon: Gudrun Haraldsdottir, tlf. 21 09 45 12, e-post: guh@ssb.no, Britt Justad, tlf. 21 09 45 10, e-post: anj@ssb.no eller Ole Marius Tidemann, tlf. 21 09 44 68, e-post: omt@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996