[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Små endringer i konsumprisene


Konsumprisindeksen viste ingen endring fra oktober til november. Prisnedgang på frukt, grønnsaker og bensin ble oppveiet av økte priser på blant annet klær, skotøy og kjøtt.

Totalindeksen steg med 1,8 prosent fra november 1995 til november 1996 (12-månedersveksten), etter 1,7 prosent i oktober. Totalindeksen var i november 265,9.

Matvareprisene falt samlet sett med 0,3 prosent fra oktober til november. Det er hovedsakelig sesongmessig prisfall på tomater, epler og appelsiner som er årsaken til nedgangen. Kiloprisen på tomater falt med om lag ni kroner fra oktober til november. I motsatt retning trakk en prisoppgang på 0,5 prosent for kjøtt og kjøttvarer. I hovedsak er det gruppen ferskt kjøtt og flesk som er blitt noe dyrere. I samme tidsrom i fjor falt prisene på kjøtt og kjøttvarer med 0,2 prosent.

Gruppen matvarer har hatt en økning på 3,3 prosent siden november i fjor. Den største endringen fant sted i juli i år med en oppgang på knappe 2 prosent, på grunn av bortfallet av momskompensasjonen på kjøtt, melk og ost fra 1. juli.

Prisene på klær økte i gjennomsnitt med 0,5 prosent fra oktober til november. I samme periode i fjor falt prisene med 0,6 prosent. Det er spesielt yttertøy som har hatt prisoppgang. Klesprisene har økt gjennom flere måneder, og har nå et høyere nivå enn før sesongsalget i sommer.

Etter en prisoppgang på bensin på vel 3 prosent fra september til oktober, ble det registrert et fall i bensinprisen på 0,5 prosent siste måned. Hovedårsaken synes å være en viss tilbudsaktivitet.

Internasjonale tall
Foreløpige tall fra EU-området viser en stigning i konsumprisene på 2,4 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. Dette er en svak økning fra september hvor 12-månedersveksten var 2,3 prosent. Blant de nordiske landene er det Sverige som skiller seg ut med en negativ 12-månedersvekst på 0,1 prosent. I hovedsak er det reduksjon i matmomsen, samt lavere renter og fallende importpriser som har bidratt til nedgangen i de svenske konsumprisene.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden august 1996 - juli 1997 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1993, 1994 og 1995.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på om lag 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser - representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på om lag 2 000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på om lag 95 hver måned.

Ny statistikk

Konsumprisindeksen, per 15. november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Berit Koht, tlf. 21 09 44 58, e-post: bkt@ssb.no, Randi Johannessen, tlf. 21 09 47 30, e-post: raj@ssb.no, Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no eller Geir Ormseth, tlf. 21 09 47 22, e-post: geo@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996