[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Nedgang i offentlige innkjøp


Det offentlige kjøpte inn varer og tjenester for 186 milliarder kroner i 1995. Dette var en nedgang på 11 milliarder kroner i forhold til toppåret 1993. Målt som andel av BNP utgjorde offentlig varekjøp 20,1 prosent i 1995 mot hele 24 prosent i 1993. Det er spesielt forretningsdriften som har nedgang i innkjøpene.

I forhold til 1994 var det en nedgang i innkjøpene på rundt 2 milliarder kroner. Målt i forhold til 1993, hvor offentlige innkjøp var på 197 milliarder, har det vært en nominell reduksjon på 5,5 prosent. Hovedårsaken til denne reduksjonen er nedgang i forretningsdriftens innkjøp. Samtidig har flere statlige forvaltningsbedrifter, blant annet det tidligere Televerket, blitt omorganisert til statlig eid aksjeselskap. Selv uten denne omorganiseringen ville det ha vært en betydelig nedgang i forretningsdriftens innkjøp.

Statistikken for offentlig innkjøp omfatter hele den offentlige forvaltning, det vil si både statsforvaltningen og kommuneforvaltningen medregnet fylkeskommunene. Videre omfattes statlig, kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift. Offentlig eide aksjeselskaper, som konkurrerer i et kommersielt eller industrielt marked, er imidlertid ikke med i tallene.

Offentlig forvaltning stod for nær 60 prosent av de offentlige innkjøp i 1995. Forvaltningsinnkjøp var på 109 milliarder kroner i 1995 mot 106 milliarder i 1994. Statsforvaltningen foretok innkjøp for 56 milliarder kroner i 1995, mens kommuneforvaltningen kjøpte inn for om lag 3,5 milliarder mindre. Over de siste tre årene har kommunene og fylkeskommunene økt innkjøpene med i overkant av 5 milliarder kroner, mens statsforvaltningen bare har hatt en ubetydelig økning på 0,5 milliarder.

Om statistikken
Statistikken over offentlig innkjøp bygger blant annet på det sentrale statsregnskapet, kommuneregnskapene og regnskapsopplysninger fra statlig og kommunal forretningsdrift. Offentlig innkjøp omfatter både kjøp av varer og tjenester, reparasjoner, vedlikehold og produktkjøp til husholdningene. Det siste består hovedsakelig av offentlig finansiering av privatpersoners anskaffelse av varer og tjenester som formidles fra det private markedet. Det offentlige betaler for dette enten direkte eller ved refusjonsordninger, og den største delen gjelder folketrygdens refusjon av kjøp av legemidler.

Ny statistikk

Offentlige finanser. Offentlig innkjøp, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Bjørn Astad, tlf. 21 09 45 14, e-post: bas@ssb.no eller Jan Gerhard Rødal, tlf. 21 09 45 24, e-post: jgr@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996