[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Straffereaksjoner for forbrytelser, 1995:

Stadig flere voksne blant straffede


Mer enn seks av ti straffereaksjoner i fjor ble gitt til personer som var 25 år eller eldre. I løpet av en tiårsperiode er antall straffereaksjoner gitt til personer over 25 år mer enn fordoblet. Det har samtidig vært en nedgang i antall straffereaksjoner for aldersgruppene under 25 år.

Forelegg er den straffereaksjon som har økt mest de siste årene. Stadig flere straffereaksjoner i forbrytelsessaker er avgjort med et forelegg. Økningen har siden 1981 vært uavbrutt. I løpet av en tiårsperiode er antallet over tredoblet. Forelegg og bot ved dom utgjorde til sammen en tredel av alle straffereaksjoner i 1995.

I overkant av 6 000 saker ble avgjort med en bot eller et forelegg, og 6 000 med ubetinget fengsel alene eller sammen med en annen reaksjon. Gjennomsnittsstraffen for en ubetinget fengselsdom var i fjor 230 dager. Gjennomsnittsbeløpet for bøter og forelegg lød på henholdsvis 4 535 og 3 751 kroner.

Økning i narkotikasaker
I en av fire straffesaker ble narkotikaforbrytelse regnet som hovedforbrytelse. I løpet av ti år er denne andelen mer enn fordoblet. Ytterligere 12 prosent av sakene i fjor hadde narkotika som en biforbrytelse. Det betyr at
35 prosent av straffereaksjonene omfattet en narkotikaforbrytelse. Tyveriandelen av straffesakene har i samme periode vist stor nedgang relativt sett, men også tallmessig. Antall tyverier har gått ned fra 6 542 i 1984 og til
4 537 i fjor.

Fra 1994 til 1995 gikk tallet på straffereaksjoner for sedelighetsforbrytelser totalt ned med 17 prosent. Nedgangen var størst for utuktig omgang med barn under 14 år, hvor antall straffereaksjoner gikk ned med
44 prosent. Antall straffereaksjoner for voldtekt gikk ned med 37 prosent. Halvparten av straffereaksjonene for sedelighetsdømte i fjor gjaldt personer som var tidligere straffet.

Ny statistikk

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Kriminalstatistikk. Mer informasjon: Liv Hilde Birkelund, tlf. 21 09 46 45, e-post: lhb@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996