[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Overformynderienes virksomhet i 1995:

4 milliarder kroner til forvaltning


Landets overformynderier forvaltet 3,9 milliarder kroner i 1995. Dette var en økning på 13 prosent fra året før. Siden 1988 er forvaltningskapitalen mer enn fordoblet. Tre firedeler av kapitalen i fjor tilhørte umyndige personer eller personer som midlertidig hadde fått oppnevnt hjelpeverge.

Et stadig større antall av personene som eide midlene var over myndighetsalder. Siden 1992 er antallet fordoblet. Økningen må ses i sammenheng med endringer av vergemålsloven. Endringer, som trådte i kraft 1. januar 1991, utvidet adgangen til å få oppnevnt hjelpeverge. Blant annet fikk psykisk utviklingshemmede og senildemente denne muligheten. Disse hadde tidligere måttet gå veien om umyndiggjøring.

Legater og stiftelser
585 millioner kroner av overformynderienes forvaltningskapital gjaldt legater og stiftelser, i alt 5 200. Likevel var det bare i overkant av hver tiende kommune som hadde slike midler. Nær 363 millioner, det vil si 62 prosent av midlene, tilhørte Oslo, og i underkant av 100 millioner tilhørte Bergen overformynderi.

Om statistikken
Overformynderiene har som oppgave å ta hånd om verdier; penger, verdipapirer og eiendom for umyndige personer og for offentlige legater og stiftelser. De skal også ta seg av verdier for personer som midlertidig har fått oppnevnt hjelpeverge. Overformynderiene skal ta hånd om arv når arvlater har bestemt det, og når arvinger ikke lar seg oppspore. Overformynderiene er ikke forpliktet til å forvalte beløp under 30 000 kroner.

Ny statistikk

Overformynderienes virksomhet, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Liv Hilde Birkelund, tlf. 21 09 46 45, e-post:lhb@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996