[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Prisene på råolje og oljeprodukter faller


Produsentprisindeksen falt med 0,6 prosent fra oktober til november. Lavere priser på råolje og raffinerte oljeprodukter er noen viktige faktorer bak utviklingen. Fra november i fjor til november i år (tolvmånedersveksten) steg totalindeksen med 2,8 prosent.

Prisene innen olje- og gassektoren gikk ned 4,9 prosent fra oktober til november. Råoljeprisen har vært sterkt stigende gjennom de siste månedene, men falt i november tilbake til septembernivået. Gjennomsnittlig pris for råolje av Brent Blend-kvalitet ble i november notert til vel 22,5 dollar per fat. Omregnet til norske kroner tilsvarer dette om lag 143 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser sett under ett falt 0,3 prosent fra oktober til november, etter en økning på 0,4 prosent fra september til oktober. Utviklingen fra oktober til november preges fortsatt av svake priser på treforedlingsprodukter - både ved salg til norsk marked og på eksport. Utviklingen i råoljemarkedet har også slått ut i noe lavere priser på raffinerte produkter og da spesielt i eksportmarkedene. De internasjonale metallmarkedene er fortsatt svake og har lave priser i forhold til for et år siden. For sentrale produkter som aluminium gikk prisen ytterligere noe ned i november. Prisene på kopper ble imidlertid styrket noe etter et gigantisk fall tidligere i år. De andre gruppene innen industri viste bare mindre endringer. Tolvmånedersveksten for industrien falt i november til 1,9 prosent, etter 2,4 prosent i oktober.

Årsutviklingen
Indekstall for perioden januar-november i år tyder på en årsvekst for den totale produsentprisindeksen på noe i overkant av 2 prosent. I fjor var årsveksten på 2,6 prosent. Da tall for desember 1996 først vil foreligge i januar neste år, gjør vi oppmerksom på at det fortsatt knytter seg en viss usikkerhet til årsveksten.

For industrien er de foreløpige tall for årsveksten på 1,9 prosent, mot 3,7 prosent i fjor. Utviklingen i hjemmemarkedet viser stabilitet med vekst på 2,4 prosent, mot 3 prosent i 1995. Årsveksten i eksportmarkedet har gått ned fra 5,5 prosent i fjor til 0,8 prosent i år.

For næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer ser årsveksten i år ut til å bli 1,8 prosent, mot 0,3 prosent i fjor. Trevareindustrien har en vekst på 1,2 prosent, mot 5,3 prosent i fjor. Også for treforedling og grafisk virksomhet blir årsveksten svakere, med 4,7 prosent vekst i år mot 9,2 prosent i 1995. Her er det hovedsakelig svakere priser på treforedlingsprodukter som trekker ned. For metallindustrien var årsveksten i fjor på 8,5 prosent. Prisfallet i år trekker i retning av en årsvekst på 2,1 prosent.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1 300 representantvarer fordelt på omtrent 800 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på rundt 2 900 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk, og er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no. Vedleggstabeller side: 17.

Ukens statistikk nr. 50, 1996