[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Selvangivelsesstatistikk 1995. Foreløpige tall:

Fortsatt økning i utbetalt aksjeutbytte


Foreløpige tall fra selvangivelsesstatistikken 1995 viser en økning i utbetalt aksjeutbytte på 27 prosent fra 1994. Det vil si at gjennomsnittet for dem som fikk utbetalt aksjeutbytte økte fra 29 300 kroner i 1994 til 37 500 kroner i 1995.

Verdien på utbetalt aksjeutbytte var tilnærmet lik verdien på renteinntekter med 10,7 milliarder kroner i 1995. Mens aksjeutbytte ble fordelt på 285 000 personer var det over 3 millioner personer som hadde renteinntekter. Renteinntektene ble redusert fra 16,3 milliarder kroner i 1993 til 10,7 milliarder kroner i 1995, en nedgang på 35 prosent i perioden. Til tross for lav gjennomsnittlig innskuddsrente i perioden på mellom 4 og 4,5 prosent, har bankinnskuddene og antall personer med bankinnskudd økt.

Totale gjeldsrenter viste en nedgang på nærmere 25 prosent fra 1993 til 1995, nedgangen var størst fra 1993 til 1994. Den gjennomsnittlige utlånsrenten er redusert fra 8-9 prosent i 1993 til 6,5-7,5 prosent i 1995. Nedgangen i totale gjeldsrenter betyr dermed ikke at det er færre som har gjeld. Tallene viser at det var 37 000 flere med gjeld i 1995 enn i 1994, og totalgjelden økte med vel 4 prosent fra 1994 til 1995.

Nærmere 2,5 millioner personer hadde lønnsinntekt i 1995. Dette var 32 000 flere enn i 1994 og 65 000 flere enn i 1993, noe som er i samsvar med utviklingen i arbeidsmarkedet.

Om statistikken
Selvangivelsesstatistikken omfatter selvangivelsesopplysninger til alle bosatte personer 17 år og over per 31. desember 1995. Tabell 1 i vedleggstabellene viser totaltall og antall med beløp på postene for alle personer, mens de andre tabellene gjelder bosatte personer 17 år og over. Beløpenes størrelse er bestemt av skatteregler og ligningspraksis. Skattefrie inntekter kommer ikke med i statistikken. Gjennomsnittsbeløp er beregnet bare for personer med beløp på de enkelte poster.

[Figur 5]

Figur 5: Renteinntekter og aksjeutbytte. Millioner kroner


Ny statistikk

Selvangivelsesstatistikk, 1995. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Ingrid Melby, tlf. 62 88 51 91, e-post: ime@ssb.no eller Grethe Sparby, tlf. 62 88 52 41, e-post:gsp@ssb.no. Mer detaljert selvangivelsesstatistikk vil bli publisert sammen med endelige tall i løpet av 1. kvartal 1997.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996