[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Investeringene i 1997 på 1996-nivå


Industriens foreløpige planer for investeringer i 1997 er på 12,5 milliarder kroner. Dette er noe høyere enn det som ble rapportert for 1996 på samme tidspunkt i 1995 . De siste anslagene tyder på at investeringene i 1996 blir på 14,5 milliarder kroner.

Totalt ble industriens investeringsanslag for 1997 oppjustert med 1,9 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal i år, og er nå på om lag 12,5 milliarder kroner. Det er noe høyere enn anslaget for 1996 rapportert i 4. kvartal 1995. Veksten i oppjusteringen fra 3. til 4. kvartal i år er imidlertid lavere enn i de siste årene. Dette kan være en indikasjon på at det fortsatt er en viss usikkerhet ved planene for neste år. Et sikrere nivåanslag for investeringene i 1997 kan først gis når resultatene fra februarundersøkelsen neste år foreligger.

Størst aktivitet ventes innen kjemisk industri, inklusiv oljeraffinering, som tar sikte på investeringer i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner neste år. Næringsmiddelindustrien investerer for vel 1,5 milliarder kroner.

Også metallindustrien planlegger store investeringer i 1997. Den fortsatt vanskelige markedssituasjonen for metallindustrien kan imidlertid ha økt usikkerheten knyttet til planene. Fra 3. til 4. kvartal ble investeringsplanene for neste år nedjustert med noe i underkant av 400 millioner kroner.

Kraftforsyningens investeringsanslag for 1997 ble oppjustert med 17 prosent siste kvartal og ligger nå på 3,2 milliarder kroner.

Usikre 1996-anslag
Industriens investeringer i 1996 tyder på, gitt at framdriftsplaner for 4. kvartal holdes, at de samlede investeringer vil nå opp i om lag 14,5 milliarder kroner. Dette er i så fall en økning på om lag 6 prosent sammenlignet med 1995.

Industriens anslag for 1996 ble fra 3. til 4. kvartal i år nedjustert med om lag 450 millioner kroner. Investeringene som er planlagt utført i 4. kvartal i år (andel og verdi) er imidlertid fortsatt store, sett i forhold til planlagte og utførte investeringer i 4. kvartal i tidligere år. Dette kan tyde på at totalanslaget for 1996 fortsatt kan være noe for høyt anslått.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene skal bare omfatte nye investeringer. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall kartlegges ikke av statistikken.

Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 4. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20 , e-post: hos@ssb.no eller Jan-Erik Tvedt, tlf. 21 09 47 46, e-post: jet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996