[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Nedgang i ledigheten blant innvandrere


Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere falt fra 14,1 til 13,3 prosent fra august 1995 til august i år. I samme periode falt ledighetsprosenten for hele befolkningen fra 5,2 til 4,5. Størst nedgang i ledighetsprosenten hadde mannlige innvandrere fra Afrika, Asia,
Sør- og Mellom-Amerika.

I august i år var 12 846 innvandrere registrert som helt arbeidsledige ved arbeidskontorene. Dette er en nedgang på 111 personer fra året før. Hvis vi holder flyktningene fra Bosnia-Hercegovina og det tidligere Jugoslavia for øvrig utenfor, har nedgangen i ledigheten vært på om lag 500 personer.

Størst nedgang blant afrikanske menn
Totalt 13,8 prosent av de mannlige innvandrerne i arbeidsstyrken var registrert som ledige ved utgangen av august 1996, mot 15,1 prosent ved samme tidspunkt året før. Nedgangen i ledighetsprosenten var størst blant mannlige innvandrere fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika. For menn i befolkningen som helhet gikk ledigheten ned fra 5,0 til 4,3 prosent. Blant innvandrerkvinnene er ledighetsprosenten i år om lag uforandret i forhold til fjoråret. 12,6 prosent av innvandrerkvinnene var registrert som helt ledige i august 1996, mot 12,7 i august i fjor. Årsaken til den svake nedgangen i ledigheten blant innvandrerkvinner skyldes hovedsakelig en vekst i tallet på ledige kvinner fra Bosnia og det tidligere Jugoslavia for øvrig. For kvinner i befolkningen generelt falt ledigheten fra 5,4 til 4,7 prosent i samme periode.

Selv om tallet på arbeidsledige ikke-vestlige innvandrere nå viser tydelige tegn til å gå ned, har denne gruppen likevel mer enn fire ganger så høy ledighet som norskfødte og vestlige innvandrere. Høyest registrert arbeidsledighet finner vi blant menn fra Afrika, hvor 25,8 prosent er uten arbeid. Blant kvinner er ledigheten størst blant de fra Øst-Europa, med 22,2 prosent arbeidsledige.

Færre innvandrere på tiltak
Antallet innvandrere på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk ned med 600 personer fra august i fjor til august i år. Det var nedgang i antallet tiltaksdeltakere innen de fleste innvandrergrupper, med unntak for de som kommer fra Øst-Europa. Innvandrere er sterkt representert blant dem som går på tiltak. I august i år utgjorde innvandrerne nesten 22 prosent av alle tiltaksdeltakere.

Lavest ledighet i Bærum og Oslo
Statistisk sentralbyrå beregner også registrerte ledige og personer på tiltak i prosent av alle innvandrere i alderen 16-74 år, og ikke bare de som er med i arbeidsstyrken. På landsbasis var 15,9 prosent av alle ikke-vestlige innvandrere i alderen 16-74 år regist-rert enten som ledig eller på tiltak i august i år. Tilsvarende tall for alle bosatte personer var 3,9 prosent. Hvis vi tar utgangspunkt i kommuner der det er bosatt minst to tusen ikke-vestlige innvandrere i alderen 16-74 år, hadde Kristiansand og Stavanger de høyeste andelene av ikke-vestlige innvandrere som enten var ledige eller på tiltak i august i år. Andelene i disse kommunene var henholdsvis 21,5 og 21,0 prosent. Lavest var andelen blant ikke-vestlige innvandrere bosatt i Bærum og Oslo, hvor henholdsvis 11,1 og 13,7 prosent var ledige eller på tiltak.

Om statistikken
Innvandrere er i denne statistikken personer (16-74 år) som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Ikke-vestlige innvandrere omfatter personer fra Øst-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Arbeidsledighets- og tiltakstallene bygger på data fra Arbeidsdirektoratets register over arbeidssøkere ved arbeidskontorene.

[Figur 1]

Figur 1: Ikke-vestlige innvandrere i alderen 16-74 år som er registrert enten som ledig eller på tiltak i prosent av personer i alt. Utvalgte kommuner. Utgangen av august 1996


Ny statistikk

Arbeidsledighet blant innvandrere, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis fire ganger årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jørn Ivar Hamre, tlf. 22 86 49 29, e-post: ham@ssb.no eller Jan Erik Sivertsen, tlf. 21 09 47 82, e-post: jsi@ssb.no. Vedleggstabeller side: 9-12.

Ukens statistikk nr. 50, 1996