[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Produksjonsindeksen, september 1996:

Nedgang i industriproduksjonen


Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks gikk ned med 1 prosent sesongjustert i september, etter svak nedgang i foregående måned. Produksjonen i industrien økte med 0,9 prosent, mens olje- og gassutvinning hadde en nedgang på 1,4 prosent. Kraftforsyning falt med 4,5 prosent.

Produksjonen i olje- og gassutvinning falt med 1,4 prosent i september justert for normale sesongvariasjoner etter en svak nedgang også i august. Veksten i olje- og gassutvinningssektoren på årsbasis er imidlertid høy og preges i stor grad av oppstart på et nytt felt (Yme), men også fjorårets oppstart av Troll og Draugen.

Industriproduksjonen gikk opp 0,9 prosent sesongjustert etter et fall i august på 4,8 prosent. Mest markert er oppgangen i raffinerinæringen, som er sterkt preget av prisutviklingen i råolje og produktmarkedene. Produksjonen i næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustrien gikk ned med 2,9 prosent. Utviklingen i denne gruppen ble mest påvirket av nedgangen innen bearbeiding av fisk og fiskevarer. Med unntak for produksjonen av oljeplattformer hadde også de tradisjonelle verkstednæringene en oppgang i produksjonen.

Elektrisitetsproduksjonen falt 4,5 prosent i september, etter en nedgang på 2,8 prosent i august. Utviklingen er dels tilbudsbestemt av den lave fyllingsgraden i magasinene, men kan også være påvirket av lavere etterspørsel på grunn av høye kraftpriser gjennom de siste månedene.

Tolkning av indeksen
Industriproduksjonen har gjennom de siste månedene variert kraftig på grunn av arbeidskonflikter og forskyvninger i ferieavviklingsmønstre. Dette har bidratt til større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte tallene. Undersøkelsen for september preges ikke av slike forhold og gir viktig ny informasjon for tolkningen av resultatene. Industriproduksjonen sesongjustert viser en svak oppgang på 0,9 prosent. Den underliggende trenden indikerer at årsveksten fortsatt ligger stabil - i underkant av 5 prosent. For ordens skyld minner vi om at sesongjusterte tall er beheftet med usikkerhet. Erfaringsmessig knytter det seg størst usikkerhet til de aktuelle tallene. Ny informasjon fra senere undersøkelser i de kommende månedene vil kunne påvirke forløp og nivå i seriene.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 8. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris, og indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidde timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeksen, september 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tom Andersen, tlf. 22 86 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996