[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal:

Bare små endringer på kort sikt


Industriens ledere venter på kort sikt ingen vesentlige endringer i konjunkturene. Det viser Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for 3. kvartal 1996. Høy kapasitetsutnytting og produksjon, men fortsatt svake internasjonale markeder og lave priser er noen faktorer bak den nøkterne vurderingen.

Konjunktursituasjonen i industrien ved utgangen av 3. kvartal var preget av høy kapasitetsutnytting og en svak oppgang i produksjonen. Etterspørselen i eksportmarkedene utviklet seg ikke som ventet, og prisene innen sentrale bransjer var klart dårligere enn for ett år siden. Utviklingen i etterspørselen fra hjemmemarkedet ble om lag som ventet. Samlet ordrebeholdning økte noe, men vurderes likevel som for lav sett i forhold til nåværende produksjonsomfang. Lavere eksportpriser og økte kostnader på elektrisk kraft og energiråvarer påvirket lønnsomheten og produksjonen.

For industrien sett under ett var det en svak oppgang i produksjonen og kapasitetsutnyttingen i 3. kvartal, viser sesongjusterte tall. Mineralindust-rien, trevareindustrien og deler av verkstedindustrien hadde økt produksjonen. I eksportrettede bransjer som kjemiske råvarer, treforedling og metallindustrien ble utviklingen klart svakere.

Eksportindustrien står fortsatt overfor svake internasjonale markeder, og enkelte bransjer har også hatt betydelige prisfall på produktene gjennom de siste kvartalene.

Kapasitetsutnyttingen i industrien for 3. kvartal var på om lag 82 prosent som et sesongjustert veid gjennomsnitt. Det er en svak økning sammenlignet med 2. kvartal. 11 prosent av foretakene peker på maskin- og anleggskapasiteten som den viktigste produksjonsbegrensende faktor, mens 30 prosent peker på manglende etterspørsel som en viktig faktor.

Utsiktene for 4. kvartal
Industrilederne venter på kort sikt ingen vesentlige endringer i konjunktursituasjonen. Tidligere i år var det store forventninger om økt produksjon i årets siste måneder, men i 3. kvartal var forventningene dempet. Sesongjusterte tall for ventet produksjon og kapasitetsutnytting indikerer bare små endringer i produksjonen i 4. kvartal. Det ventes en moderat økning i etterspørselen fra hjemmemarkedet. Lederne ser få tegn til bedring på kort sikt i eksportmarkedene. Prisutviklingen på hjemmemarkedet og eksportmarkedene ventes å bli som i 3. kvartal.

Om statistikken
Statistikken bygger på et utvalg større foretak innen bergverksdrift og industri. Utvalget omfatter om lag 600 foretak - de fleste med 100 eller flere sysselsatte. Undersøkelsen er frivillig og svarprosenten ligger normalt på 80-85. Undersøkelsen kartlegger industriledernes vurderinger av konjunktursituasjonen og -utsiktene for kommende kvartal for en del faste kjennetegn. Hvert foretaks svar veies med foretakets sysselsetting. Fra statistikken publiseres svarfordelinger på enkeltspørsmål og etter næringsgruppering.

Ny statistikk

Konjunkturbarometeret, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Bjørg Devik, tlf. 22 86 47 37, e-post: bjd@ssb.no eller Tom Andersen, tlf. 22 86 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996