[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Hjelpevirksomhet, spedisjon og skipsmekling, 1994:

Vel 16 milliarder i omsetning


Bedriftene innen næringene hjelpevirksomhet for landtransport og sjøtransport, spedisjon og skipsmekling omsatte for til sammen vel 16 milliarder kroner i 1994.

Omsetningen var fordelt på drøyt 1 700 bedrifter som sysselsatte nesten 12 000 personer.

Omsetningen innen næringen hjelpevirksomhet for landtransport, som teller 745 bedrifter, var på 3,9 milliarder kroner. Antall sysselsatte var nesten 2 700. Det ble omsatt for om lag 1,5 millioner kroner per sysselsatt.

Bedrifter med inntil én sysselsatt utgjorde nesten 57 prosent av alle bedriftene, mens snaut 54 prosent omsatte for mindre enn 1 million kroner. 55 prosent av bedriftene var aksjeselskaper. Disse hadde nesten 78 prosent av omsetningen og vel 63 prosent av de sysselsatte.

Sjøtransport
Næringen hjelpevirksomhet for sjøtransport omfattet i alt 367 bedrifter i 1994. Omsetningen beløp seg til nesten 2,2 milliarder kroner, og antall sysselsatte utgjorde nesten 2 900 personer.

Vel 44 prosent av bedriftene var eid av enkeltpersoner, men de stod for bare 4,6 prosent av omsetningen. Aksjeselskapene omfattet 43 prosent av bedriftene, men hadde hele 87 prosent av omsetningen.

Spedisjon
Spedisjonsnæringen omsatte for vel 7,6 milliarder kroner i 1994. Det var vel 4 500 sysselsatte fordelt på 317 bedrifter. Aksjeselskap var den dominerende selskapsformen med 88 prosent av alle bedriftene, og om lag 96 prosent av både omsetningen og antall sysselsatte. Det er mange store bedrifter i næringen. 34 prosent av bedriftene omsatte for over 15 millioner kroner i 1994.

Skipsmekling
De 295 bedriftene hadde en omsetning på drøyt 2,6 milliarder kroner og nesten 1 700 sysselsatte i 1994. Den gjennomsnittlige omsetningen per sysselsatt var 1,6 millioner kroner. Omsetningen per bedrift var på vel 8,9 millioner kroner.

Om statistikken
Hjelpevirksomhet for landtransport omfatter lasting og lossing, drift av godssentraler, tranportsentraler, parkeringsplasser, parkeringshus, bom-stasjoner, busstasjoner m.m., bilutleie og utleie av lastebiler, busser, motorsykler o.a.

Hjelpevirksomhet for sjøtransport omfatter lasting og lossing, redningstjeneste, drift av sluser, kanaler o.l.

Spedisjon består i å ekspedere og motta gods for andre. Speditøren besørger bl.a. fortolling, lagring, omlasting og videreforsendelse av gods.

Fra og med 1993 er bedriftene klassifisert etter EUs standard for næringsgruppering NACE Rev. 1. Tallene for 1993 er derfor ikke alltid sammenliknbare med tidligere år. Bl.a. omfatter ikke næringsgruppen Hjelpevirksomhet for sjøtransport lenger klassifisering og besiktigelse av skip (SN-næring 74.30 Teknisk testing og analyse).

Fram til og med 1993 ble sysselsettingen definert som utførte årsverk. For 1994 er det beregnet et årsgjennomsnitt for antall sysselsatte personer. For å kunne sammenlikne tallet på sysselsatte mellom 1993 og 1994, er tallene for årsverk i 1993 også omregnet til antall personer sysselsatt. Disse beregningene er imidlertid beheftet med en viss usikkerhet, og slike sammenlikninger må derfor gjøres med varsomhet.

Statistikken bygger på opplysninger fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå, supplert med omsetningsoppgaver fra Skattedirektoratets momsregister.

[Figur 4]

Figur 4: Gjennomsnittlig omsetning per sysselsatt for ulike næringer. 1994. 1 000 kroner


Ny statistikk

Hjelpevirksomhet, spedisjon og skips-mekling, 1994.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996