[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Lav oppklaringsprosent for politiet i 1995


Politiet har aldri etterforsket så mange lovbrudd som de gjorde i 1995. Særlig var det antall etterforskede tyverier og skadeverk som økte. Samtidig oppklarte politiet bare 23 prosent av forbrytelsene. Så lav har ikke oppklaringsprosenten vært siden 1991.

Politiet etterforsket ferdig 366 600 lovbrudd i 1995. Dette er over 50 000 flere etterforskede lovbrudd enn i 1994. Det er også nesten 27 000 flere lovbrudd enn toppåret 1993. Av lovbruddene som ble ferdig etterforsket i 1995 var 269 200 forbrytelser og 97 300 forseelser.

Tyverier var den lovbruddsgruppen som hadde størst absolutt økning fra året før med over 30 000 flere etterforskede saker. Dette var en økning på 19 prosent. Også antall skadeverk som ble etterforsket økte betraktelig, fra litt under 15 000 i 1994, til over 21 000 i 1995. Økningen i etterforskede tyverier og skadeverk tilsvarte dermed 74 prosent av totaløkningen. Det var bare sedelighetslovbrudd som politiet etterforsket færre av i 1995 enn i 1994, med 2 100 lovbrudd i 1995 mot 2 200 året før.

Størst økning i Oslo
Det var Oslo politidistrikt som hadde klart størst absolutt økning i antall etterforskede forbrytelser, fra 53 100 i 1994 til 76 200 i 1995, en økning på hele 43 prosent. Også i Bergen politidistrikt økte antall ferdig etterforskede forbrytelser kraftig, fra 12 700 til 16 500. De kraftigste relative økningene stod imidlertid Vardø politidist-rikt og Hardanger politidistrikt for, med henholdsvis 62 og 55 prosent økning. Men disse distriktene er så små at de ikke gjør vesentlige utslag på landstallene.

Ikke alle politidistriktene hadde en økning i antall etterforskede forbrytelser fra 1994 til 1995. I 13 politidist-rikt ble det registrert en nedgang, og Gudbrandsdal politidistrikt, Vadsø politidistrikt og Sysselmannen på Svalbard hadde alle en nedgang på mer enn 20 prosent. Politidistriktene med nedgang var imidlertid blant de mindre distriktene. Ingen politidist-rikt med mer enn 5 000 etterforskede forbrytelser registrerte nedgang.

Lav oppklaringsprosent
Litt over 63 000 forbrytelser ble oppklart i 1995. Dette var nesten 5 000 flere enn i 1994, men på grunn av den store økningen i det totale antallet etterforskede forbrytelser sank oppklaringsprosenten fra 26 i 1994 til 23 i 1995. Vi må tilbake til 1991 for å finne en like lav oppklaringsprosent. 15 prosent av de ferdig etterforskede forbrytelsene kom opp for domstolene i form av en tiltale, mens 4 prosent ble avgjort med et forelegg. Tilsvarende tall for 1994 var 17 og 4 prosent.

66 prosent med ukjent gjerningsmann
Av alle forbrytelser som ble ferdig etterforsket i 1995 ble 66 prosent henlagt fordi man ikke kjente gjerningsmannens identitet, mens 9 prosent ble henlagt fordi politiet manglet bevis. Under 1 prosent av sakene ble henlagt fordi politiet manglet etterforskningskapasitet. Totalt ble om lag 80 prosent av sakene henlagt.

Oslo politidistrikt henla 63 000 forbrytelser på grunn av ukjent gjerningsmann, det vil si at 83 prosent av alle forbrytelsene fikk denne avgjørelsen når etterforskningen var avsluttet.

Oslo var også det politidistriktet i landet som relativt sett benyttet denne avgjørelsen oftest, noe som bidrog til at dette politidistriktet fikk en svært lav oppklaringsprosent, bare 12 prosent. Dette er den laveste oppklaringsprosenten som er registrert ved noe politikammer på 1990-tallet.

Blant de andre politidistriktene var det Sysselmannen på Svalbard og Asker og Bærum politidistrikt som hadde lavest oppklaringsprosent med 18. Fem politidistrikt hadde en oppklaringsprosent over 45; Kragerø med 47 prosent, Skien med 48 prosent, Vadsø med 49 prosent, Vardø med 49 prosent og Økokrim med 65 prosent.

Det var stor forskjell mellom forbrytelsestyper når det gjaldt oppklarings-prosenten. Oppklaringsprosenten ble så lav fordi skadeverk og annen vinningskriminalitet, der tyverier utgjør mesteparten, utgjorde over fire femdeler av alle forbrytelser. I disse to kategoriene ble 20 prosent eller færre forbrytelser oppklart. Alle andre forbrytelseskategorier hadde oppklaringsprosenter på over 45. Narkotikakriminalitet toppet listen med en oppklaringsprosent på 86.

[Figur 1]

Figur 1: Avgjørelsen for forbrytelser i 1995


Ny statistikk

Lovbrudd ferdig etterforsket av politiet, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Frants Gundersen, tlf. 21 09 45 43, e-post: fgu@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996