[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 41, 1996

Færre kvinner og flere menn steriliserer seg


I 1995 ble det utført vel 7 200 steriliseringer i Norge. Av dem som steriliserte seg var 4 500 kvinner og 2 700 menn. Siden Statistisk sentralbyrås steriliseringsstatistikk startet i 1984 er dette det laveste antall steriliseringer som har vært registrert for kvinner og det høyeste for menn.

Det har vært en generell nedgang i antall steriliseringer for kvinner gjennom hele perioden det finnes statistikk for. Etter en sterk nedgang i 1987, har steriliseringstallet for menn vist en svak økning de siste åtte årene.

Både for kvinner og menn er det vanligst å sterilisere seg i alderen 35-39 år. Steriliseringsraten er også relativt høy i alderen 40-44 år. Opp til 45-års- alder er det flere kvinner enn menn som steriliserer seg. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som steriliserer seg. Forskjellen er imidlertid blitt klart mindre de siste ti årene. De fleste årene før 1990 var det minst tre ganger så mange kvinner som menn som steriliserte seg årlig. 1995 var det første året hvor dette forholdstallet var lavere enn to.

Flest menn i Rogaland
Det finnes ikke statistikk over steriliseringer etter bosted. Gruppert etter behandlingsfylke, ble det utført flest steriliseringer på menn i Rogaland fylke og på kvinner i Akershus, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Steriliseringsstatistikken gir ikke et korrekt bilde over etterspørselen etter steriliseringer, da det flere steder kan være ventetid for å få utført inngrepet. Manglende kapasitet ved noen sykehus kan ha ført til at enkelte har blitt sterilisert utenfor bostedsfylket. En må derfor være forsiktig med å tolke fylkestallene som ulik holdning til sterilisering i ulike fylker.

De fleste steriliseringer utføres poliklinisk, særlig for menn. Knapt 2 prosent av mennene og knapt 30 prosent av kvinnene ble innlagt på sykehus. Vel 28 prosent av mennene, men bare 2 prosent av kvinnene ble sterilisert ved godkjent legekontor.

Steriliseringer utføres i henhold til lov om sterilisering av 3. juni 1977. Personer som har fylt 25 år kan selv begjære sterilisering. Personer under 25 år kan bli sterilisert under visse vilkår, f.eks. ved arvelige sykdommer, fare for kvinnens liv eller helse ved svangerskap og fødsel mv. I 1995 ble 23 kvinner og ingen menn under 25 år sterilisert.

Ny statistikk

Steriliseringer, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Helsestatisikk. Mer informasjon: Grete Dahlen, tlf. 21 09 45 47, e-post: gad@ssb.no eller Jens-Kristian Borgan, tlf. 21 09 45 37, e-pos:jkb@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1996