[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 41, 1996

Stadig færre grunnskoler


Det blir færre og færre grunnskoler i Norge. De siste årene har både antall kombinerte barne- og ungdomsskoler og antall ungdomsskoler holdt seg forholdsvis konstant, mens det har vært en klar reduksjon i tallet på barneskoler. Samtidig øker det samlede elevtallet i grunnskolen.

Høsten 1995 var det 3 285 grunnskoler her i landet. Dette er en reduksjon på nesten 100 skoler i løpet av en femårsperiode. Utviklingen har imidlertid vært ulik for de forskjellige skoleslagene. Tallet på kombinerte barne-og ungdomsskoler har økt med 15, og det har blitt bare seks færre ungdomsskoler. I samme femårsperiode ble antall barneskoler redusert med 113. I løpet av skoleåret 1995/96 ble det til sammen nedlagt 38 skoler og opprettet 15 nye. 30 av de nedlagte skolene hadde under 20 elever.

Elevtallet øker
Selv om det blir færre grunnskoler blir det flere grunnskoleelever. Større årskull fører til at elevtallet på barnetrinnet i grunnskolen øker, mens antall elever på ungdomstrinnet holder seg relativt stabilt. I 1995 var det regist-rert 477 200 elever i grunnskolen, av disse var 320 800 å finne på barnetrinnet. Elevtallet i grunnskolen begynte å øke igjen i 1993, og det samlede elevtallet økte med 3 prosent fra 1992 til 1995.

Hver fjerde elev i Oslo er fremmedspråklig
Det var 25 900 fremmedspråklige elever i grunnskolen høsten 1995, en økning på 6 prosent fra 1994. Om lag 5 prosent av grunnskoleelevene her i landet er fremmedspråklige, men andelene varierer mye fra fylke til fylke. Oslo står i en særstilling med hele 26 prosent fremmedspråklige elever. Buskerud, Akershus og Vest-Agder har rundt 6 prosent fremmedspråklige. I Nord-Trøndelag og Nordland er bare 1 prosent av elevene i grunnskolen fremmedspråklige. Kategorien fremmedspråklige elever omfatter også skandinaver og andre vesteuropeere.

Om statistikken
Grunnskolestatistikken bygger på tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) som administreres og drives av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet. Forsinkelser i GSIs datainnhenting har medført at også Statistisk sentralbyrås grunnskolestatistikk for 1995 kommer noe senere enn vanlig.

Ny statistikk

Utdanningsstatistikk. Grunnskoler, 1. september 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Utdanningsstatistikk Grunnskolar. Mer informasjon: Undis Dahl, tlf. 62 88 52 78, e-post:uda@ssb.no eller Torill Vangen, tlf. 62 88 52 80, e-post: van@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 41, 1996